رهیافت های سیاسی و بین المللی, دوره (11), شماره (33), سال (2013-6) , صفحات (37-60)

عنوان : ( واکاوی ریشه‌های رمانتیسم در روشنفکری دوره پهلوی دوم؛ مشکله‌ی الیناسیون، نوستالژی و عقل روشنگرانه )

نویسندگان: سیدحسین اطهری , محمد خطیبی قوژدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پاسخ به شرایط ناگوار تاریخی ناشی از استبداد سیاسی در ایران، روشنفکران پهلوی دوم از گزاره‌های گفتمان رمانتیسیسم جدید برای مخالفت با وضعیت موجود سود جستند؛ اما از آنجا که رمانتیسیسم به اندیشه انقلاب‌های ذهنی دربرابر واقعیت جامعه اروپایی گرایش پیدابود، روشنفکران ایرانی نیز مسیری از ذهنی‌گرایی اجتماعی را پیمودند و بر اساس آن به مخالفت با مدرنیته و دستاور‌هایش پرداختند. این مقاله با بازخوانی ریشه‌های برخی از اصول رمانتیسیسم در آثار بعضی از روشنفکران ایرانی این ایده را تقویت کرده است که مخالفت با مدرنیته و کارگزار آن در ایران تا حدود زیادی متاثر از امواج چپ جدید بوده و فراخوان دعوت به خویشتن، مخالفت با از خودبیگانگی مدرن و ضدیت با عقلانیت؛ ملهم از گزاره‌های اصلی گفتمان رمانتیسیسم در غرب است. در اصل روشنفکران این دوره از چشم رمانتیست‌های غرب به موضوع از خودبیگانگی و بازگشت به خویشتن نگریسته‌اند.در نهایت پاسخ روشنفکران ایرانی به ستیز بین رمانتیسم و مدرنیته جانبداری واحساس نوستالژیک نسبت به سنت و تمدن ایرانی – اسلامی بوده است.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: الیناسیون, نوستالژی, روشنفکری دوره‌ی پهلوی دوم, شریعتی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040951,
author = {اطهری, سیدحسین and خطیبی قوژدی, محمد},
title = {واکاوی ریشه‌های رمانتیسم در روشنفکری دوره پهلوی دوم؛ مشکله‌ی الیناسیون، نوستالژی و عقل روشنگرانه},
journal = {رهیافت های سیاسی و بین المللی},
year = {2013},
volume = {11},
number = {33},
month = {June},
issn = {1735-739x},
pages = {37--60},
numpages = {23},
keywords = {واژگان کلیدی: الیناسیون، نوستالژی، روشنفکری دوره‌ی پهلوی دوم، شریعتی و بازرگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی ریشه‌های رمانتیسم در روشنفکری دوره پهلوی دوم؛ مشکله‌ی الیناسیون، نوستالژی و عقل روشنگرانه
%A اطهری, سیدحسین
%A خطیبی قوژدی, محمد
%J رهیافت های سیاسی و بین المللی
%@ 1735-739x
%D 2013

[Download]