دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی , 2012-10-17

عنوان : ( مقایسه سن، سابقه تمرینی و تداوم قهرمانی کشتی گیران نخبه ایران با کشتی گیران نخبه کشورهای صاحب نام دنیا )

نویسندگان: خسرو غیاثوند , رحیم رمضانی نژاد , بهمن میرزایی , مهدی قهرمانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سن، سابقه تمرینی و تداوم قهرمانی کشتی گیران نخبه ایران با کشتی گیران نخبه سایر کشورهاست. جامعه اماری تحقیق 800 نفر کشتی گیر نخبه هفت کشور صاحب نام کشتی در جهان شامل ایران، روسیه، امریکا،کوبا، ترکیه، گرجستان و اوکراین بودند که از سال های 1960 تا 2010 موفق به کسب مدال در مسابقات بین المللی شده بودند. اطلاعات کلیه این کشتی گیران به صورت جستجوی اینترنتی و از طریق سایت فدراسیون جهانی کشتی(فیلا ) استخراج شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس ،و آزمون تعقیبی شفه در سطح 05/0 P≤ بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت سن شروع کشتی گیران ایرانی (19/2±25/12) با سایر کشورها (48/2±94/10) معنی دار بود و کشتی گیران ایران دیرتر از سایر کشورها ورزش کشتی را آغاز کرده بودند. با وجوداین ، کشتی گیران ایرانی (06/3±97/6) زودتر از سایر کشورها (94/3±32/8) به اولین مدال خود دست پیدا کرده بودند. همچنین کشتی گیران ایرانی در سن بالاتری (21/3±83/21) نسبت به سایر کشورها (77/3±48/21)، بهترین مدال خود را کسب کرده اند. بنابراین، به نظر می رسد اگر کشتی گیران ایرانی زودتر استعدادیابی شوند در سن پایین تری می توانند به اولین و بهترین مدال دست یابند.

کلمات کلیدی

, کشتی , سن شروع ورزش, اولین مدال, قهرمانی, فیلا, بهترین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041231,
author = {خسرو غیاثوند and رحیم رمضانی نژاد and بهمن میرزایی and قهرمانی مقدم, مهدی},
title = {مقایسه سن، سابقه تمرینی و تداوم قهرمانی کشتی گیران نخبه ایران با کشتی گیران نخبه کشورهای صاحب نام دنیا},
booktitle = {دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کشتی ، سن شروع ورزش، اولین مدال، قهرمانی، فیلا،بهترین مدال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه سن، سابقه تمرینی و تداوم قهرمانی کشتی گیران نخبه ایران با کشتی گیران نخبه کشورهای صاحب نام دنیا
%A خسرو غیاثوند
%A رحیم رمضانی نژاد
%A بهمن میرزایی
%A قهرمانی مقدم, مهدی
%J دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
%D 2012

[Download]