پژوهشنامه حقوق کیفری, دوره (4), شماره (2), سال (2013-11) , صفحات (119-151)

عنوان : ( ترس از جرم در مشهد: میزان و عوامل )

نویسندگان: سید مهدی سیدزاده ثانی , سعید کرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از مسائل برجسته و مهم در تحقیقاتی که در حیطه بزه دیده شناسی در کشورهای مختلف دنیا بدان پرداخته می شود بحث ترس از جرم است، که به عقیده برخی به اندازه خود جرم اهمّیت دارد، امّا پدیده ترس از جرم موضوعی بسیار پیچیده است که میزان و عوامل آن در هر شهر یا منطقه ممکن است متفاوت باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان و عوامل موثر بر ترس از جرم در دو منطقه شهر مشهد صورت پذیرفته است. روش این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی است که برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی میانگین و برای آزمون سوالات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمامی افراد ساکن در دو منطقه 9 و 4 شهر مشهد بودند که از میان آنها نمونه ای 228 نفره با استفاده از فرمول کوکران، از دو منطقه انتخاب شد. برای روش نمونه گیری از روش نمونه گیری چند مرحله ای که ترکیبی از روش های طبقه ای، خوشه ای و تصادفی ساده است استفاده شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ترس از جرم در میان افراد منطقه 4، بیش از افراد منطقه 9 بود. عوامل موثر بر ترس از جرم در این دو منطقه عبارت بودند از: بی سازمانی اجتماعی، عدم رضایت از پلیس و تنوع خرده فرهنگی. از سوی دیگر میان نقش رسانه ها و پیوند اجتماعی افراد دو منطقه رابطه معکوس بود، بدین معنا که پیوند اجتماعی در میان ساکنان منطقه 4 قوی تر بود و میزان پیگیری اخبار حوادث میان ساکنان منطقه 4 کمتر از افراد منطقه 9 بود.

کلمات کلیدی

, ترس از جرم, بی سازمانی اجتماعی, پیوند اجتماعی, رسانه, رضایت از پلیس,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041347,
author = {سیدزاده ثانی, سید مهدی and سعید کرمانی},
title = {ترس از جرم در مشهد: میزان و عوامل},
journal = {پژوهشنامه حقوق کیفری},
year = {2013},
volume = {4},
number = {2},
month = {November},
issn = {2322-2328},
pages = {119--151},
numpages = {32},
keywords = {ترس از جرم، بی سازمانی اجتماعی، پیوند اجتماعی، رسانه، رضایت از پلیس، جنسیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترس از جرم در مشهد: میزان و عوامل
%A سیدزاده ثانی, سید مهدی
%A سعید کرمانی
%J پژوهشنامه حقوق کیفری
%@ 2322-2328
%D 2013

[Download]