روان شناسی مدرسه, دوره (2), شماره (3), سال (2013-4) , صفحات (97-124)

عنوان : ( نقش نگرش های تربیتی والدین در پیش بینی سلامت روانی – اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دختر )

نویسندگان: حمیده ساربان , ابوالقاسم عیسی مراد , زهرا طبیبی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های نگرش تربیتی والدین و رابطه ی آن با ابعاد سلامت روانی-اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) دختران نوجوان انجام شد.

کلمات کلیدی

, نگرش تربیتی, سلامت روانی-اجتماعی, خودپنداره, تعامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041813,
author = {حمیده ساربان and ابوالقاسم عیسی مراد and طبیبی, زهرا},
title = {نقش نگرش های تربیتی والدین در پیش بینی سلامت روانی – اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دختر},
journal = {روان شناسی مدرسه},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {April},
issn = {2252-0821},
pages = {97--124},
numpages = {27},
keywords = {نگرش تربیتی، سلامت روانی-اجتماعی، خودپنداره،تعامل اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش نگرش های تربیتی والدین در پیش بینی سلامت روانی – اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دختر
%A حمیده ساربان
%A ابوالقاسم عیسی مراد
%A طبیبی, زهرا
%J روان شناسی مدرسه
%@ 2252-0821
%D 2013

[Download]