اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30

عنوان : ( بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی ورزشی )

نویسندگان: مجید خورسندی علیپور , ، امین میربلوکی , سیدمرتضی عظیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی ورزشی و ابعاد درونی آن صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت ورزشی استان خراسان رضوی بودند (124 نفر) که به دلیل محدودیت جامعه همه افراد به روش نمونه گیری تمام شمار به عنوان نمونه آماری لحاظ گردیدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد تاثیر اینترنت بر بازاریابی قاضی سعیدی و همکاران (2007) بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب (تی مستقل،یو من ویتنی و آزمون فریدمن) استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر نقش اینترنت بر بازاریابی ورزشی و ابعاد آن (مفهوم سازی بازاریابی ورزشی؛ تعریف بازار محصولات و خدمات ورزشی؛ و ایجاد ارزش های جدید در بازاریابی ورزشی) بود. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین نقش اینترنت در تغییرات در مفهوم سازی فعالیت های بازاریابی ورزشی و کمترین نقش را در ایجاد ارزش های نوین در بازاریابی ورزشی داشته است.لکن تفاوتی بین دیدگاه های مردان و زنان شرکت کننده در تحقیق مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی

, بازاریابی ورزشی, مفهوم سازی فعالیت های بازاریابی, تغییرات تعریف بازار, ایجاد ارزش های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041848,
author = {مجید خورسندی علیپور and ، امین میربلوکی and عظیم زاده, سیدمرتضی},
title = {بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی ورزشی},
booktitle = {اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بازاریابی ورزشی،مفهوم سازی فعالیت های بازاریابی،تغییرات تعریف بازار،ایجاد ارزش های نوین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی ورزشی
%A مجید خورسندی علیپور
%A ، امین میربلوکی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%J اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها
%D 2014

[Download]