دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دوره (21), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (111-122)

عنوان : ( بررسی کیفیت ساختاری مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران در سال های 1389-1391 بر اساس دستورالعمل کمیته بین‏ المللی سردبیران مجلات پزشکی ( ICMJE) )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , ام البنین امیری , محمدرضا کیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: شیوه تدوین و تنظیم مقالات بر اساس دستورالعمل های علمی، یکی از عواملی است که بر کیفیت ساختاری مقالات تأثیر می‏گذارد. این مطالعه، با هدف ارزشیابی کیفیت ساختاری مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران بر اساس دستورالعمل بین‏المللی کمیته سردبیران مجلات پزشکی انجام گرفت. روش‌ تحقیق: این مطالعه به روش توصیفی و بر روی 150 مقاله از 15 مجله علمی-پژوهشی پزشکی انجام گردید. مجلات، با روش نمونه‌گیری ساده و مقالات هر مجله با روش نمونه‏گیری منظم انتخاب شدند. میزان تطابق بخش‌های مختلف مقالات با دستورالعمل ICMJE توسط سیاهه وارسی محقق ساخته سنجیده شد و برای تجزیه و تحلیل داده‏ها، از آزمون های آماری نسبت، کروسکال والیس و من ویتنی در سطح معناداری 05/0P< استفاده شد. یافته‏ها: نتایج نشان داد که بخش‏های جداول (09/94%)، یافته ها (77/85%) و مقدمه (16/82%)، براساس دستورالعمل مذکور، بیش ترین امتیاز را کسب نموده و در وضعیت مطلوب قرار داشتند و بخش های تصاویر (89/16%)، نمودارها و اختصارات (32/53)، چکیده (37/61%) و روش پژوهش (4/64%) کم ترین امتیاز را به خود اختصاصا دادند؛ همچنین بین نمرات مقالات بر اساس انطباق با دستورالعمل مذکور و زمینه های موضوعی مقالات، تفاوت معناداری وجود داشت (000/0=P)، ولی بین نمرات مقالات و سال انتشار و زبان مقالات، تفاوت معنی داری مشاهده نشد(07/0=P). نتیجه‏ گیری: این مطالعه نشان داد که کیفیت ساختاری در برخی بخش‏های مقالات دارای اشکالات فراوانی است؛ از این رو، آشنایی بیشتر نویسندگان با اصول مقاله نویسی و دقت و توجه ویراستاران در بازبینی بخش های مختلف مقالات ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, کیفیت نگارش, دستورالعمل کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی, مقالات علوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042036,
author = {نوکاریزی, محسن and ام البنین امیری and محمدرضا کیانی},
title = {بررسی کیفیت ساختاری مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران در سال های 1389-1391 بر اساس دستورالعمل کمیته بین‏ المللی سردبیران مجلات پزشکی ( ICMJE)},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی بیرجند},
year = {2014},
volume = {21},
number = {1},
month = {June},
issn = {2197-1607},
pages = {111--122},
numpages = {11},
keywords = {کیفیت نگارش، دستورالعمل کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی، مقالات علوم پزشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کیفیت ساختاری مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران در سال های 1389-1391 بر اساس دستورالعمل کمیته بین‏ المللی سردبیران مجلات پزشکی ( ICMJE)
%A نوکاریزی, محسن
%A ام البنین امیری
%A محمدرضا کیانی
%J دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
%@ 2197-1607
%D 2014

[Download]