تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, دوره (46), شماره (62), سال (2013-3) , صفحات (111-136)

عنوان : ( ارزیابی درونی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند )

نویسندگان: غلامحسین جهانگیر , محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی درونی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش استفاده شده برای انجام این پژوهش از نوع پیمایشی و با استفاده از چند پرسشنامه است. گروه براساس هفت عامل ساختار، تشکیلات و مدیریت، اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش آموختگان، فضا، امکانات و تجهیزات، فرایند آموزش (یاددهی‏یادگیری) و برنامه های درسی و دوره های آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفت. در ارزیابی عوامل مورد ارزیابی افزون بر پرسشنامه، در صورت لزوم از مصاحبه موردی یا جمع آوری میدانی اطلاعات نیز استفاده شده است. جامعه آماری: جامعه دربرگیرنده چند جامعه فرعی از جمله اعضای هیأت علمی، دانشجویان کارشناسی، دانشجویان کارشناسی ارشد، دانش آموختگان و مدیران گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند بود. به منظور اجرای پژوهش، از این جامعه آماری نمونه گیری به عمل آمد. در بعضی از جامعه های فرعی برای تعیین حجم نمونه، از فرمول تعیین حجم نمونه استفاده شد و در برخی کل جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تمامی عوامل ارزیابی وضعیت گروه در سطح نسبتاً مطلوب است. براساس یافته ها، اگر وزن هر عامل را یکسان فرض کنیم کیفیت کار گروه در طیف یک تا سه به میزان 73/2 و نسبتاً مطلوب ارزیابی می شود.

کلمات کلیدی

, ارزیابی درونی, گروه علم اطلاعات و دانش شناسی, دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042037,
author = {جهانگیر, غلامحسین and نوکاریزی, محسن},
title = {ارزیابی درونی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند},
journal = {تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی},
year = {2013},
volume = {46},
number = {62},
month = {March},
issn = {1338-1026},
pages = {111--136},
numpages = {25},
keywords = {ارزیابی درونی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه بیرجند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی درونی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند
%A جهانگیر, غلامحسین
%A نوکاریزی, محسن
%J تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
%@ 1338-1026
%D 2013

[Download]