اولین همایش دوسالانه ملی "بازاریابی:فرصت ها و چالش ها" , 2014-04-30

عنوان : ( سنجش میزان گرایش به بازار حامیان مالی ورزش شهر مشهد و ارتباط آن با گرایش به بازار ورزش )

نویسندگان: نسرین سلیمانی , سیدمرتضی عظیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش " سنجش میزان گرایش به بازار حامیان مالی ورزش شهر مشهد و ارتباط با گرایش به بازار ورزش " است ،روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و به روش میدانی انجام شده است ؛ ابزار تحقیق گرایش به بازار ( محمد مقیمی ) به همراه پرسشنامه گرایش به بازار ورزش . روایی صوری آن توسط اساتید مدیریت ورزشی تایید وپایایی آن توسط آلفای کرونباخ (845/0 ) ودر سطح معنایی 05/0 به دست آمد.جامعه تحقیق حامیان مالی ورزش درسطح شهرمشهدکه( 16شرکت ،موسسه وبانک های خصوصی )بودند. نمونه برابر با جامعه انتخاب شد.داده های جمع آوری شده ، با استفاده ازنرم افزار آماری spss19 و آزمون های توصیفی ( قراوانی ، میانگین ) و آزمون های استنباطی (کولموگروف _اسمیرنوف و پیرسون و رگرسیون دو وچند متغیره ) تجزیه و تحلیل شدند ، و نتایج نشان داد که بین گرایش به بازارو و تمامی ابعاد آن گرایش به بازار ورزش ارتباط معناداری وجود دارد وهمین طورابعاد ، گرایش به بازار با گرایش به ورزش ارتباط معناداری دارند .همچنین نتایج رگرسیون حاکی از توان پیش بینی کنندگی درصدی گرایش به بازار برای گرایش به بازر ورزش است.

کلمات کلیدی

, گرایش به بازار , حامیت مالی , گرایش به بازار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042129,
author = {نسرین سلیمانی and عظیم زاده, سیدمرتضی},
title = {سنجش میزان گرایش به بازار حامیان مالی ورزش شهر مشهد و ارتباط آن با گرایش به بازار ورزش},
booktitle = {اولین همایش دوسالانه ملی "بازاریابی:فرصت ها و چالش ها"},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گرایش به بازار ، حامیت مالی ، گرایش به بازار ورزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش میزان گرایش به بازار حامیان مالی ورزش شهر مشهد و ارتباط آن با گرایش به بازار ورزش
%A نسرین سلیمانی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%J اولین همایش دوسالانه ملی "بازاریابی:فرصت ها و چالش ها"
%D 2014

[Download]