پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (29), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (373-394)

عنوان : ( ارزیابی کاربران درباره پیش‌بینی‌پذیری برچسب‌های اطلاعاتی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی )

نویسندگان: سیدرحمت اله فتاحی , زهرا ناصری ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، آگاهی از دیدگاه کاربران نسبت به قابلیت درک و پیش بینی پذیری برچسب های بکار رفته برای بازنمون مقوله های اطلاعاتی (منوها) در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران است. در این راستا، 10 وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های برتر ایران توسط 30 نفر دانشجویان ارشد و دکتری رشته-های غیر کتابداری مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از روش مکاشفه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد برچسب های بکار رفته در بیشتر موارد برای کاربران پیش بینی-پذیر نیستند و کاربران برداشت های متفاوتی از این برچسب ها دارند. این امر کاربران را در مکان یابی اقلام مورد نظر و دسترسی به اطلاعات با تردید مواجه می کند. مصاحبه با کاربران نیز این یافته ها را تأیید کرد. در پایان با توجه به درک و نظر کاربران، برچسب های مناسب برای توصیف مقوله های اطلاعاتی شناسایی و پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, پیش بینی پذیری, قابلیت درک برچسب, وب سایت کتابخانه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042162,
author = {فتاحی, سیدرحمت اله and ناصری, زهرا},
title = {ارزیابی کاربران درباره پیش‌بینی‌پذیری برچسب‌های اطلاعاتی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2014},
volume = {29},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-8223},
pages = {373--394},
numpages = {21},
keywords = {پیش بینی پذیری، قابلیت درک برچسب، وب سایت کتابخانه های دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کاربران درباره پیش‌بینی‌پذیری برچسب‌های اطلاعاتی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A ناصری, زهرا
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2014

[Download]