مطالعات سیاسی, دوره (5), شماره (20), سال (2013-9) , صفحات (69-90)

عنوان : ( پیامدهای ساخت دولت مدرن پهلوی اول بر جامعه شیکه‌ای ایران )

نویسندگان: مهدی نجف زاده , مهدی عباسی شاهکوه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با این مفروض که جامعه ایران در طیف جوامعه شبکه‌ای قرار می‌گیرد، این موضوع را بررسی می‌کند که پیامدهای ساخت دولت مدرن بر جامعه ایرانی روندی معکوس پیموده است . به نحوی که سیاست‌های مبتنی بر نوسازی پهلوی اول منجر به ساخت جامعه مدنی نشد بلکه بر عکس جامعه‌ای توده‌ای با سروریت گروه های اجتماعی مربوط به نظام پیشین را به وجود آورد

کلمات کلیدی

, دولت پهلوی اول, سروران اجتماعی, منازعات اجتماعی, جامعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042629,
author = {نجف زاده, مهدی and عباسی شاهکوه, مهدی},
title = {پیامدهای ساخت دولت مدرن پهلوی اول بر جامعه شیکه‌ای ایران},
journal = {مطالعات سیاسی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {20},
month = {September},
issn = {2008-3122},
pages = {69--90},
numpages = {21},
keywords = {دولت پهلوی اول، سروران اجتماعی، منازعات اجتماعی، جامعه شبکه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیامدهای ساخت دولت مدرن پهلوی اول بر جامعه شیکه‌ای ایران
%A نجف زاده, مهدی
%A عباسی شاهکوه, مهدی
%J مطالعات سیاسی
%@ 2008-3122
%D 2013

[Download]