بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30

عنوان : ( اثر ضد میکروبی عصاره های اتانولی و آبی ریشه و اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا بر روی استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: اعظم مهربان , محمدحسین حدادخداپرست , محمدرضا عدالتیان دوم , معصومه مهربان سنگ آتش ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استافیلوکوک اورئوس یکی از عوامل مهم بیماریزای دستگاه گوارشی میباشد که تقریبا 5 درصد مسمومیتهای غذایی، ناشی از انتروتوکسینهای تولید شده توسط این باکتری میباشد. در سالهای اخیر به استفاده از مواد طبیعی به جای داروهای شیمیایی سنتتیک در پیشگیری و کنترل عفونتهای مختلف تاکید شده است. لذا این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اثرات ضدباکتریایی عصارههای اتانولی و آبی ریشه و اندامهای هوایی گیاه سالویا خراسانیکا بر روی استافیلوکوکو س اورئوس سانجام گرفت.

کلمات کلیدی

, گیاه سالویا خراسانیکا, عصاره اتانولی, عصاره آبی , استافیلوکوکوس اورئوس, حداقل غلظت مهار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043039,
author = {مهربان, اعظم and حدادخداپرست, محمدحسین and عدالتیان دوم, محمدرضا and معصومه مهربان سنگ آتش},
title = {اثر ضد میکروبی عصاره های اتانولی و آبی ریشه و اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا بر روی استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {گیاه سالویا خراسانیکا، عصاره اتانولی، عصاره آبی ، استافیلوکوکوس اورئوس، حداقل غلظت مهار کنندگی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ضد میکروبی عصاره های اتانولی و آبی ریشه و اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا بر روی استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط آزمایشگاهی
%A مهربان, اعظم
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%J بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2014

[Download]