سومین همایش ملی فناوریهای نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20

عنوان : ( تصفیه پساب حاوی نشاسته با استفاده از راکتور ناپیوسته متوالی) SBR (: بهینه سازی به روش سطح پاسخ )

نویسندگان: وحید زینلی , جواد سرگلزائی , سیدمحمدعلی مسعودی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق پساب سنتزی حاوی نشاسته توسط رآکتور ناپیوسته متوالی ) SBR ( تصفیه شد. اثر سه پارامتر اکسیژن خواهی شیمیایی ) COD (، زمان ماند هیدرولیکی ) HRT ( و میزان هوادهی بر روی متغیرهای خروجی شامل درصد حذف COD ، جامدات معلق مایع همزده ) MLSS ( و اندیس حجمی لجن ) SVI ( به وسیله نرم افزار طراحی آزمایش Design Expert بررسی گردید و پس از آنالیز و به دست آوردن روابط مورد نیاز، شرایط بهینه برای رسیدن به حداکثر حذف مواد آلی و حداقل SVI مشخص شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که افزایش COD ورودی باعث کاهش درصد حذف COD خروجی و همچنین باعث افزایش MLSS و افزایش قابلیت ته نشینی میشود. شرایط بهینه پیشنهادی COD ورودی mg/l 3535 ، زمان ماند هیدرولیکی 53 ساعت و سرعت هوادهی 63 لیتر بر دقیقه بودند، پس از انجام آزمایش در شرایط بهینه، نتایج پیش بینی شده فوق با دقت مناسبی تأیید گردید.

کلمات کلیدی

, رآکتور ناپیوسته متوالی (SBR), روش سطح پاسخ (RSM), نشاسته, اندیس حجمی لجن, زمان ماند هیدرولیکی, اکسیژن خواهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043172,
author = {زینلی, وحید and سرگلزائی, جواد and مسعودی, سیدمحمدعلی},
title = {تصفیه پساب حاوی نشاسته با استفاده از راکتور ناپیوسته متوالی) SBR (: بهینه سازی به روش سطح پاسخ},
booktitle = {سومین همایش ملی فناوریهای نوین شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {رآکتور ناپیوسته متوالی (SBR)، روش سطح پاسخ (RSM)، نشاسته، اندیس حجمی لجن، زمان ماند هیدرولیکی، اکسیژن خواهی شیمیایی(COD)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تصفیه پساب حاوی نشاسته با استفاده از راکتور ناپیوسته متوالی) SBR (: بهینه سازی به روش سطح پاسخ
%A زینلی, وحید
%A سرگلزائی, جواد
%A مسعودی, سیدمحمدعلی
%J سومین همایش ملی فناوریهای نوین شیمی و مهندسی شیمی
%D 2014

[Download]