بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( گزارشی از سویه جدید ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند در خراسان رضوی )

نویسندگان: سارا قارونی کاردانی , جهانگیر حیدر نژاد , محمد زکی عقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند (Beet curly top Iran virus, BCTIV) یکی از بیمارگرهای مهم چغندرقند در ایران است. BCTIV متعلق به جنس Becurtovirus از خانواده Geminiviridae است.BCTIV از تغییر پذیری زیادی برخوردار است و دارای چندین استرین متفاوت است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی BCTIV، در طی فصل زراعی 91-92 نمونه برداری از بوته های چغندرقند با علائم کرلی تاپ انجام شد. استخراج دی. اِن. اِی. با استفاده ازCTAB و تکثیر مولکول های دی. اِن. اِی.حلقوی موجود در نمونه ها با استفاده از روش دایره غلتان و آنزیم فی دی. اِن. اِی. پلی مراز انجام شد. سپس مولکول های تکثیر شده با آنزیمهای برشی Hind III، KpnI، PstI و EcoRI تیمار شدند. در بین جدایه های مورد مطالعه الگوی برشی دو جدایه از خراسان رضوی با الگوی برشی سایر جدایه هاکاملا متفاوت بود. دو جدایه مذکور در ناقل pTZ57R الحاق و در سویه DH5α باکتری Escherichia coli همسانه سازی و تعیین ترادف شدند. این دو جدایه با یکدیگر ** درصد شباهت داشتند ولی مقایسه ژنوم کامل آنها با بانک ژن نشان داد که با سایر جدایه ها تنها 87- 85 درصد شباهت دارند. بیشترین تفاوتها در ناحیه بین ژنی بزرگ (LIR) با 27-13 درصد تفاوت نسبت به سایر جدایه ها بود. میزان شباهت با سایر ایزوله ها در سایر چارچوبهای ژنی **-** درصد بود. با توجه به معیار های ICTV در طبقه بندی جمینی ویروسها، جدایه های مورد مطالعه در تحقیق حاضر استرین جدیدی از BCTIV می باشد.

کلمات کلیدی

سویه جدید ویروس ایرانی پیچیدگی برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043268,
author = {قارونی کاردانی, سارا and جهانگیر حیدر نژاد and زکی عقل, محمد},
title = {گزارشی از سویه جدید ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند در خراسان رضوی},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {سویه جدید ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارشی از سویه جدید ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند در خراسان رضوی
%A قارونی کاردانی, سارا
%A جهانگیر حیدر نژاد
%A زکی عقل, محمد
%J بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2014

[Download]