سیزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک , 2014-02-25

عنوان : ( حل مدل فازی کامل حمل و نقل سه بعدی در حالت تعدد کالاها و توابع هدف )

نویسندگان: امیر علیمی عقدایی , زهرا ناجی عظیمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هسئل یِ حول قًل جشء هسبئل پزکبربزد ح سَ یُ تحقیق در ػولیبت است. در پض صٍّ بّی گذضت بب در ظًز گزفتی ه اَردی چ ىَ سٍبیل حول قًل هتفب تٍ، تؼذد کبلا بّ ت اَبغ ذّفِ هختلف سؼی ضذ است هذل اصلی اٍقؼیتز گزدد. در ایی پض صٍّ ػلا بز لحبظ کزدى ایی ه اَرد در هذل پیط بٌْدی، ب ه ضَ عَ ػذم قطؼیت در هذل یًش ت جَ ضذ بذیی ه ظٌ رَ اس تئ رَی فبسی استفبد ضذ است. در هذل پیط بٌْدی ػلا بز پبراهتز بّ، هتغیز بّی تصوین یًش ب ص رَت اػذاد فبسی هثلثی تؼزیف ضذ اُ ذً ک در تًیج هذل حبلت فبسی کبهل پیذا کزد است. بزای حل هذل یًش ابتذا اس ر شٍ بّی حل هذل بّی فبسی کبهل استفبد ضذ است. در بًْیت بزای حل هذل بًْیی ک یک هذل چ ذٌ ذّف است د ر شٍ بز بًه رِیشی فبسی lp-metric ب کبر گزفت ضذ تًبیج ایی د ر شٍ هقبیس ضذ است. یک هثبل ػذدی یًش بزای وًبیص حً یَُ تؼزیف اجشای هذل ر شٍ حل ارائ ضذ است.

کلمات کلیدی

, هذل حول قًل س بؼذی, هذل فبسی کبهل, هذل چ ذٌ ذّف ر شٍ بز بًه رِیشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043452,
author = {علیمی عقدایی, امیر and ناجی عظیمی, زهرا},
title = {حل مدل فازی کامل حمل و نقل سه بعدی در حالت تعدد کالاها و توابع هدف},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هذل حول قًل س بؼذی، هذل فبسی کبهل، هذل چ ذٌ ذّف ر شٍ بز بًه رِیشی فبسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل مدل فازی کامل حمل و نقل سه بعدی در حالت تعدد کالاها و توابع هدف
%A علیمی عقدایی, امیر
%A ناجی عظیمی, زهرا
%J سیزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک
%D 2014

[Download]