پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (189-195)

عنوان : ( بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان )

نویسندگان: احمد نظامی , سید فاضل فاضلی کاخکی , هادی زرقانی , جواد شباهنگ , محمدرضا گندم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اغلب مناطق خراسان از اکوتیپ های کنجد برای کاشت استفاده می شود ولی در خصوص عملکرد و اجزاء آنها اطلاعات اندکی در دسترس ،MSC6 ،MSC5 ،MSC4 ،MSC3 ،MSC2 ،MSC می باشد. لذا به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 14 اکوتیپ کنجد به نام های 1 آزمایشی در بهار سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده MSC14 ،MSC13 ،MSC12 ،MSC11 ،MSC10 ،MSC9 ،MSC8 ،MSC7 کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت اکوتیپ ها از نظر عملکرد و و MSC بود . بیشترین عملکرد را اکوتیپ های 9 (p≤0/ اجزای عملکرد (تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه) معنی دار ( 05 به میزان 490 و ) MSC و 8 MSC به ترتیب به میزان 1520 و 1450 کیلوگرم در هکتار) داشتند و کمترین آن مربوط به اکوتیپ های 6 ) MSC10مشاهده شد. عملکرد دانه MSC و 9 MSC 420 کیلوگرم در هکتار) بود. بیشترین تعداد کپسول در بوته و دانه در کپسول نیز به ترتیب در اکوتیپ 2و تعداد کپسول در بوته (r = 0/ داشت و پس از آن شاخص برداشت (** 41 (r = 0/ بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار را با عملکرد بیولوژیک (** 75با عملکرد دانه همبستگی بالایی داشتند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه در 50 درصد اکوتیپ های مورد مطالعه پیش از یک تن در هکتار (r = 0/28*)است و لذا انجام مطالعات تکمیلی در خصوص انتخاب ارقام پر محصول از بین آنها مفید خواهد بود.

کلمات کلیدی

, دانه در کپسول, شاخص برداشت, کپسول در بوته, هزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043600,
author = {نظامی, احمد and فاضلی کاخکی, سید فاضل and زرقانی, هادی and شباهنگ, جواد and محمدرضا گندم زاده},
title = {بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {12},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-1472},
pages = {189--195},
numpages = {6},
keywords = {دانه در کپسول، شاخص برداشت، کپسول در بوته، هزار دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان
%A نظامی, احمد
%A فاضلی کاخکی, سید فاضل
%A زرقانی, هادی
%A شباهنگ, جواد
%A محمدرضا گندم زاده
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2014

[Download]