تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, دوره (20), شماره (2), سال (2014-4) , صفحات (349-370)

عنوان : ( ارتباط بین سرمایه فرهنگی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , سید مهدی نارمنجی , کلثوم دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای در بین کاربران کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی بود. روش ها: روش پژوهش پیمایشی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای کتابخانه های عمومی نهادی شهری زیر پوشش اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی بود که در زمان اجرای پژوهش (مهر ماه 1392) عضو فعال کتابخانه بودند و در محدوده سنی 15-30 سال قرار داشتند. حجم کل جامعه آماری حدود 15.500 نفر بود و حجم نمونه بر اساس جدول اندازه جامعه و نمونه کرجسی و مورگان تعداد 377 نفر تعیین شد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. در مرحله اول 11 شهرستان استان خراسان جنوبی به عنوان خوشه ها در نظر گرفته شدند. در مرحله دوم، در هر یک از 13 کتابخانه برگزیده شده به تعداد مساوی 29 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه ها بین آن ها توزیع گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در مجموع 317 پرسشنامه بازگردانده شد، ولی فقط 292 پرسشنامه کامل بود که مورد استفاده قرار گرفت. داد ه ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و به کمک نرم‌افزار آماری اس پی اس اس تحلیل شد. یافته ها: به طور کلی، نتایج نشان داد که بیش ترین استفاده پاسخگویان در میان انواع مختلف مواد کتابخانه ای مربوط به کتاب های تخصصی رشته تحصیلی شان بود. هم چنین پاسخگویان از کتاب های مرجع نسبت به سایر مواد کتابخانه ای کمتر استفاده میکردند. بین سرمایه فرهنگی غیرمادی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای رابطه معناداری وجود داشت ولی بین سرمایه فرهنگی نهادینه شده والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای و بین سرمایه فرهنگی مادی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای رابطه معناداری وجود نداشت. هم چنین نتایج نشان داد متغیرهای جنسیت و سطح تحصیلات پاسخگویان بر رابطه بین سرمایه فرهنگی غیرمادی، مادی و نهادینه شده والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای تأثیری نداشتند.

کلمات کلیدی

, سرمایه فرهنگی, کتابخانه های عمومی, مواد کتابخانه ای, والدین, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044027,
author = {نوکاریزی, محسن and سید مهدی نارمنجی and کلثوم دهقانی},
title = {ارتباط بین سرمایه فرهنگی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی},
journal = {تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی},
year = {2014},
volume = {20},
number = {2},
month = {April},
issn = {1027-7838},
pages = {349--370},
numpages = {21},
keywords = {سرمایه فرهنگی، کتابخانه های عمومی، مواد کتابخانه ای، والدین، استان خراسان جنوبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط بین سرمایه فرهنگی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی
%A نوکاریزی, محسن
%A سید مهدی نارمنجی
%A کلثوم دهقانی
%J تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی
%@ 1027-7838
%D 2014

[Download]