اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه , 2014-12-01

عنوان : ( بررسی عوامل مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی انبوه‌سازی مسکن) )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , محمد متقی مقدم شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرساله بخش عمده‌ای از درآمدهای ملی کشور صرف سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی می‌گردد که ساختمان سازی در آن سهم به‌سزایی دارد. طرح‌های انبوه‌سازی مسکن به دلیل مشکلات طراحی، تعداد سازمان‌ها و افراد درگیر در پروژه، تنوع فعالیت‌ها، در چارچوب هزینه و زمان تعیین شده اولیه، به صورت مناسب انجام نمی‌گیرد. لذا نیاز به تکنیک مهندسی ارزش جهت بهینه نمودن هزینه‌ها و تخصیص منابع در طرح‌های عمرانی به خصوص انبوه‌سازی مسکن مشهود می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر در کاربرد مهندسی ارزش در پروژه‌های انبوه سازی مسکن و به صورت موردی در پروژه‌های انبوه‌سازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بررسی مشکلات و موانع کاربرد این تکنیک در زمینه‌های قوانین و مقررات، ساختار مجموعه‌های کارفرمایی، پیمانکاران، مشاوران طرح و مشاوران ارزش است. جامعه آماری تحقیق، کارشناسان و مدیران و پیمانکاران فعال در اجرای پروژه‌های انبوه سازی آشنا با مدیریت پروژه می‌باشند. جهت توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد بیشترین تاثیر کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت زمان و محدوده وکمترین تاثیر در مدیریت ارتباطات می‌باشد. همچنین مهمترین مشکل و مانع در بکارگیری مهندسی ارزش نبود تبلیغات و انگیزش است.

کلمات کلیدی

, مهندسی ارزش, پروژه‌های عمرانی, انبوه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044556,
author = {قلعه نوی, منصور and متقی مقدم شهری, محمد},
title = {بررسی عوامل مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی انبوه‌سازی مسکن)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مهندسی ارزش، پروژه‌های عمرانی، انبوه سازی مسکن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی انبوه‌سازی مسکن)
%A قلعه نوی, منصور
%A متقی مقدم شهری, محمد
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
%D 2014

[Download]