اولین همایش ملی بازاریابی: فرصتهاو چالشها , 2014-04-30

عنوان : ( بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر رضایتمندی نمایندگی های مجاز ایران خودرو دراستان خراسان رضوی )

نویسندگان: مجتبی پورسلیمی , سید محمدرضا حسینی , جواد معتمد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای از ابزارها و فناوری های در حال رشد برای هماهنگی و بهینه سازی فرآیندهای کلیدی در زمینه تولید و فروش و خدمات پس از فروش، از جمله کاهش هزینه، افزایش کیفیت، تسهیل توزیع وافزایش رضایت مشتری است که در این راستا مدیریت زنجیره تامین در جهت نیل به این اهداف باید هماهنگی بین اعضای زنجیره اش را ارتقاء دهد. در این تحقیق کیفیت روابط زنجیره تأمین که ابعاد آن شامل ارتباطات، همکاری، تعهد، وابستگی، انطباق و اعتماد می باشد به عنوان یکی از فرآیند های اصلی مدیریت زنجیره تأمین ، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین رضایت مشتری که یکی از معیار های مهم برای سنجش کیفیت قلمداد می شود به عنوان متغیر وابسته تحقیق لحاظ شده است. بدین منظور نمایندگی های مجاز ایران خودرو دراستان خراسان رضوی مد نظر می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روش های مطرح از جمله روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها که به صورت سرشماری انجام گرفت از نرم افزار SPSS استفاده شده و تحلیل داده های مربوط به 37 نمایندگی که به سوالات تحقیق پاسخ دادند نشان می دهد که ازابعاد مدیریت زنجیره تامین ( ارتباطات، همکاری، اعتماد و انطباق) با رضایتمندی نمایندگی ها به طورمستقیم رابطه دارند. اما رابطه تعهد و وابستگی با رضایتمندی نمایندگی های مجاز ایران خودرو دراستان خراسان رضوی مورد تایید قرارنگرفت.

کلمات کلیدی

, : مدیریت زنجیره تامین, ارتباطات, همکاری, تعهد, اعتماد, انطباق, وابستگی, رضایت مشتری, شرکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044607,
author = {پورسلیمی, مجتبی and سید محمدرضا حسینی and معتمد, جواد},
title = {بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر رضایتمندی نمایندگی های مجاز ایران خودرو دراستان خراسان رضوی},
booktitle = {اولین همایش ملی بازاریابی: فرصتهاو چالشها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {: مدیریت زنجیره تامین، ارتباطات، همکاری، تعهد، اعتماد، انطباق، وابستگی، رضایت مشتری، شرکت ایساکو.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر رضایتمندی نمایندگی های مجاز ایران خودرو دراستان خراسان رضوی
%A پورسلیمی, مجتبی
%A سید محمدرضا حسینی
%A معتمد, جواد
%J اولین همایش ملی بازاریابی: فرصتهاو چالشها
%D 2014

[Download]