کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری , 2013-12-18

عنوان : ( محاسبه ی پارامترهای بهینه میراگر جرمی تنظیم شده جهت کاهش پاسخ لرزه ای سازه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , محمّد اسکندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میراگر جرمی تنظیم شده به عنوان ابزاری کارآمد در کاهش پاسخ لرزشی سازه ها، شناخته شده است. در این بین، بهینه یابی پارامترهای این سیستم، جهت اثر بخشی هرچه بهتر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر با هدف کاهش محاسبات انجام گرفته در تحلیل های الگوریتم های بهینه یابی از شبکه عصبی جهت تقریب رابطه بین پارامترهای میراگر و پارامترهای پاسخ سازه و به منظور بهینه یابی پارامترهای میراگر در یک محدوده ی مشخص، از نرم افزار متلب استفاده شد. در این پژوهش، چهار نوع شبکه عصبی، جهت تقریب عملکرد میراگر در کاهش سه پارامتر، جابجایی، شتاب و جابجایی ماکزیمم سازه در چهار زلزله انتخابی در نظر گرفته شد. سپس با توجه به نتایج شبیه سازی شبکه ها، شبکه مناسب انتخاب شد. در نهایت با شبکه عصبی مورد نظر و استفاده از متلب بهینه یابی پارامترهای میراگر، برای سه هدف، مینمم سازی جابجایی ماکزیمم، شتاب ماکزیمم و جابجایی ماکزیمم سازه به طور مجزا انجام گرفت. نتایج حاکی از توانمندی شبکه عصبی در تقریب عملکرد میراگر دارد و موجب دستیابی به مقادیر بهینه بهتری نسبت به الگوریتم های دیگر مقایسه شده، دارد.

کلمات کلیدی

, ارتعاش سازه, میراگر جرمی تنظیم شده, بهینه¬سازی, شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044620,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and اسکندری, محمّد},
title = {محاسبه ی پارامترهای بهینه میراگر جرمی تنظیم شده جهت کاهش پاسخ لرزه ای سازه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری},
year = {2013},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ارتعاش سازه، میراگر جرمی تنظیم شده، بهینه¬سازی، شبکه عصبی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه ی پارامترهای بهینه میراگر جرمی تنظیم شده جهت کاهش پاسخ لرزه ای سازه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A اسکندری, محمّد
%J کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
%D 2013

[Download]