پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (3), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (91-112)

عنوان : ( بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد) )

نویسندگان: حسن محمودی توپکانلو , محمدحسین دیانی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف مقاله حاضر بررسی مقایسه‌ای وضعیت اجرای مدیریت دانش و همچنین میزان مشارکت کتابداران در برنامه‌های مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی می باشد. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد تشکیل می‌دهد. برای گردآوری داده‌ها از سه ابزار استفاده شد. از پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی وضعیت اجرای مدیریت دانش که شامل ابعاد تولید دانش، اعتبار بخشی به دانش، ارائه دانش، اشتراک دانش و کاربرد دانش بود. از سوالات باز و سیاهه وارسی نیز برای بررسی میزان مشارکت کتابداران در برنامه های مدیریت دانش و همچنین بررسی وضعیت زیرساخت‌ها و شیوه‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش بر اساس اسناد و مدارک موجود در کتابخانه‌ها استفاده شده است. یافته‌ها: برنامه‌های مدیریت دانش در کتابخانه‌های مورد بررسی به صورت مطلوب اجرا نمی‌شود، میانگین نمرات مدیریت دانش و همچنین ابعاد مدیریت دانش در حد متوسط می‌باشد. در رابطه با فعالیت‌های فردی و سازمانی کتابداران در راستای مدیریت دانش، مانند شرکت در جلسات رسمی و غیر رسمی سازمانی، برگزاری و شرکت در دوره‌های آموزشی، شرکت در همایش‌های علمی و حرفه و نیز انتقال و تسهیم دانش در قالب نگارش مقاله و ارائه پیشنهادات، اطلاعات پرسش‌های باز و سیاهه وارسی نشان داد، مشارکت کتابداران در این فعالیت‌ها نیز اندک است. کتابخانه‌ها نیز مانند هر سازمان دیگری نیازمند پیاده سازی برنامه‌های مدیریت دانش هستند. علاوه بر فراهم بودن زیرساخت‌ها، مشارکت کارکنان در برنامه های مدیریت دانش نیز اهمیت فراوانی دارد. مدیران کتابخانه‌ها علاوه بر پیگیری برنامه‌های مدیریت دانش می‌بایست شرایط لازم را نیز برای همکاری و مشارکت کتابداران در برنامه‌های مدیریت دانش فراهم سازند.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, مشارکت کتابداران, کتابخانه های دانشگاهی, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه علوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045594,
author = {محمودی توپکانلو, حسن and دیانی, محمدحسین and پریرخ, مهری},
title = {بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد)},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2251-6344},
pages = {91--112},
numpages = {21},
keywords = {مدیریت دانش، مشارکت کتابداران، کتابخانه های دانشگاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد)
%A محمودی توپکانلو, حسن
%A دیانی, محمدحسین
%A پریرخ, مهری
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2013

[Download]