پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (378-383)

عنوان : ( استخراج روغن تاجریزی سیاه به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن )

نویسندگان: سیمین غلامی اوارشک , جواد سرگلزائی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاجریزی سیاه یک گیاه خودرو است که در اکثر مناطق ایران به فراوانی می روید. دراین تحقیق از روش سـطح پاسـخ و طـرح مرکـب مرکـزی بـه منظور بررسی اثر دما از (35 -55 ) درجه سلسیوس و فشار(170-350) بار درزمان دینامیک 120 دقیقه، اندازه ذرات 150 میکرون و شدت جریان 3 لیتر بر دقیقه بر میزان استخراج روغن میوه تاجریزی سیاه و بهینه سازی عملیاتی فرایند استخراج بادی اکسید کربن فوق بحرانـی اسـتفاده شـد.اسـتخراج بـا حلال آلی هگزان نیز به عنوان مقایسه انتخاب شد. بر اساس نتایج به دست آمده هر دو پارامتر عملیاتی فشار و دما و اثرات درجه دوم آن ها و هم چنـین اثر متقابل بین دو پارامتر تأثیر معنی داری بر میزان استخراج روغن داشتند(p≤0/05). میزان رطوبت بر مبنای ماده خشک 66 % بـه دسـت آمـد. شـرایط عملیاتی بهینه شامل دمای35 /2 سلسیوس وفشار 170 بار بود که در این شرایط میزان استخراج 12% به دست آمـد. متوسـط میـزان اسـتخراج در روش سیال فوق بحرانی 4/0 2% و در استخراج با روش سوکسله 4/06% وزنی تعیین شد.

کلمات کلیدی

, تاجریزی سیاه, روش سطح پاسخ, استخراج با دی اکسیدکربن فوق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045889,
author = {سیمین غلامی اوارشک and سرگلزائی, جواد},
title = {استخراج روغن تاجریزی سیاه به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {10},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-4161},
pages = {378--383},
numpages = {5},
keywords = {تاجریزی سیاه، روش سطح پاسخ، استخراج با دی اکسیدکربن فوق بحرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استخراج روغن تاجریزی سیاه به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن
%A سیمین غلامی اوارشک
%A سرگلزائی, جواد
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2015

[Download]