پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (1), شماره (31), سال (2014-12) , صفحات (25-57)

عنوان : ( تحلیل سیر تاریخی سراینده- راویان و نقش سنت روایت شفاهی در روند نظم روایات پهلوانی در ایران )

نویسندگان: فرزاد قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از حوزه هایی که سرایندگان و راویان، از عهد باستان تا دورة اسلامی، در روند تکوین تاریخی آن نقش داشته اند، شاهنامه سرایی و حماسه های شفاهی بوده است. سرایش سرودها و تشکیل روایات و داستانهای حماسی از طریق ترکیب و گسترش نقلی این روایات داستانهای حماسی را ایجاد می کرده است. طبقات کهن راویان چون گوسانها و خنیاگران که جای خود را به راویان اعصار بعد چون بلبل ها و نقّالان می دهند و شکل گیری ادبیات مکتوب بر مبنای ادبیات شفاهی، مهم ترین ویژگیهای این حوزه است. این جستار، بر مبنای شواهد متنی و تاریخی موجود، به جایگاه سنت روایت شفاهی در ایران باستان و تداوم سنتهای ادبی مربوط بدان در شاهنامه سرایی و شکل گیری حماسه های شفاهی فارسی در ادبیات عصر اسلامی پرداخته، نقش تاریخی این راوی سرایندگان را در روند نظم روایات پهلوانی بررسی کرده است.

کلمات کلیدی

, گوسان, خنیاگر, شاهنامه, بلبل, روایت شفاهی, روایات پهلوانی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046256,
author = {قائمی, فرزاد},
title = {تحلیل سیر تاریخی سراینده- راویان و نقش سنت روایت شفاهی در روند نظم روایات پهلوانی در ایران},
journal = {پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {31},
month = {December},
issn = {1735-1030},
pages = {25--57},
numpages = {32},
keywords = {گوسان، خنیاگر، شاهنامه، بلبل، روایت شفاهی، روایات پهلوانی، حماسه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل سیر تاریخی سراینده- راویان و نقش سنت روایت شفاهی در روند نظم روایات پهلوانی در ایران
%A قائمی, فرزاد
%J پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی
%@ 1735-1030
%D 2014

[Download]