ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر مقایسه کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر روی فراسنجههای تولید و متابولیتهای خونی )

نویسندگان: سیدمحسن حسینی وردنجانی , امین اله وطن دوست ابجهان , عباسعلی ناصریان , مجید مهدوی کلاته نو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات سطوح مختلف جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجالهه گهوار و تهاثیر آن بهر مصهر مهاده خشک، تولید شیر و متابولیتهای خونی گاوهای شیری بود. در این مطالعه از 9 ر اس گاو شیری هلشتاین با روزهای شهیردهی 76 روز پس از زایمان با تولید شیر ۴6 5 کیلوگرم انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه سه راسهی رهرار گرفتنهد. در تیمارههای آزمایشی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار جایگزین شدند و همه جیره ها دارای پروتئین و انرژی یکسهان بودنهد. نتهایی ایهن مطالعه نشان داد که فاکتورهای اندازه گیری شده فوق در زمان استفاده از کنجالهههای مختلهف نسهبت بهه یکهدیگر تفهاوت معنهی دار نداشتند. اما میزان مصر خوراک در تیمار کنجاله گوار افزایش عددی را نشان داد و همین طور تولید شیر به لحاظ عددی با مصهر کنجاله سویا نسبت به دیگر کنجالهها افزایش پیدا کرد. گلوکز، کلسترول و اوره خون در زمان استفاده از کنجاله کلهزا نسهبت بهه سهایر تیمارها افزایش غیر معنیداری را نشان داد اما تری گلیسرید و آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز در زمهان اسهتفاده از کنجالهه گهوار و که پروتئین خون در زمان استفاده از کنجاله سویا افزایش عددی را نسبت به سایر تیمارها را نشان دادند. به طور کلی نتهایی ایهن آزمهایش نشان داد که میتوان درجیره گاوهای شیرده کنجاله گوار و کلزا را بدون اثرات مضر بر روی فراسنجههای تولیدی و متابولیتهای خونی در هر سطحی جایگزین کنجاله سویا نمود.

کلمات کلیدی

کنجاله گوار کنجاله سویا کنجاله کلزا گاو شیرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046382,
author = {حسینی وردنجانی, سیدمحسن and وطن دوست ابجهان, امین اله and ناصریان, عباسعلی and مجید مهدوی کلاته نو},
title = {اثر مقایسه کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر روی فراسنجههای تولید و متابولیتهای خونی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کنجاله گوار کنجاله سویا کنجاله کلزا گاو شیرده هلشتاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مقایسه کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر روی فراسنجههای تولید و متابولیتهای خونی
%A حسینی وردنجانی, سیدمحسن
%A وطن دوست ابجهان, امین اله
%A ناصریان, عباسعلی
%A مجید مهدوی کلاته نو
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]