پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2015-02-17

عنوان : ( بررسی میزان اثرگذاری پارامترهای مختلف ساخت بر عملکرد غشاهای ترکیبی فیلم نازک )

نویسندگان: حامد عزیزی نامقی , علی حقیقی اصل , مهدی پورافشاری چنار ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از فناوری غشایی به دلیل سادگی عملیات و همچنین بازدهی بالای آن در میان بسیاری از فرآیندهای نمکزدایی از آبهای شور مورد توجه محققان ق رار دارد. در تحقیق حاضر از غشاهای ترکیبی فیلم نازک استفاده شده (RO) به منظور تصفیه آبهای لبشور توسط پایلوت جداسازی غشایی اسمز معکوس (TFC) است. به منظور بررسی تمامی فاکتورهای تأثیرگذار و همچنین بررسی اثرات متقابل آن ها بر راندمان جداسازی و شار تراوه از طراحی آزمایش عاملی کسری استفاده گردید. پس از انجام آزمایشات طراحی شده ، میزان انجام شد. سپس مدل مناسب برای pareto اثرگذاری و الویتبندی دادههای به دست آمده با استفاده از نمودار شار تراوه و درصد دفع نمک بر اساس فاکتورهای اصلی و اثرات متقابل آن ها تعیین شد. از میان فاکتورهای در نظر گرفته شده در طراحی، سه فاکتور غلظت پلیسولفون، دمای آون و زمان واکنش پلیمریزاسیون بیشترین تأثیر را بر روی میزان شار تراوه و درصد دفع غشاء داشتهاند.

کلمات کلیدی

, غشای ترکیبی فیلم نازک, اسمز معکوس, اثرات متقابل, طراحی آزمایش عاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046624,
author = {حامد عزیزی نامقی and علی حقیقی اصل and پورافشاری چنار, مهدی},
title = {بررسی میزان اثرگذاری پارامترهای مختلف ساخت بر عملکرد غشاهای ترکیبی فیلم نازک},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غشای ترکیبی فیلم نازک، اسمز معکوس، اثرات متقابل، طراحی آزمایش عاملی کسری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان اثرگذاری پارامترهای مختلف ساخت بر عملکرد غشاهای ترکیبی فیلم نازک
%A حامد عزیزی نامقی
%A علی حقیقی اصل
%A پورافشاری چنار, مهدی
%J پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2015

[Download]