کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (17), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (167-186)

عنوان : ( بررسی تاثیر اجرای طرح کتاب من بر میزان مراجعه پسندی اعضای کتابخانه های عمومی شهر مشهد )

نویسندگان: محمدحسین دیانی , اعظم صنعت جو , فرخنده موسوی زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی مراجعه پسندی کتابخانه ها در پی اجرای طرح «کتاب من» در کتابخانه های عمومی شهر مشهد انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی کتابداران شاغل و استفاده کنندگان از طرح «کتاب من» در 8 کتابخانه منتخب بود که با روش نمونه گیری طبقه ای و بر مبنای جدول مورگان و کرجسی، تعداد 361 مراجعه کننده و 26 کتابدار، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته های پژوهش:یافته های پژوهش نشان داد هم کتابداران و هم مراجعه کنندگان درباره مراجعه پسندتر شدن مجموعه، نظر مثبتی داشتند. نتیجه گیری:از یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که اجرای طرح «کتاب من» در دراز مدت؛ در عین حال که موجب سازگاری بیشتر مجموعه با نیازهای کاربران خواهد بود، از لحاظ تناسب موضوعی مجموعه با سیاستهای کتابخانه های عمومی نیز سازگاری بیشتری به وجود خواهد آمد.

کلمات کلیدی

, طرح کتاب من, مراجعه پسندی, کتابخانه های عمومی, نهاد کتابخانه های عمومی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046843,
author = {دیانی, محمدحسین and صنعت جو, اعظم and موسوی زارع, فرخنده},
title = {بررسی تاثیر اجرای طرح کتاب من بر میزان مراجعه پسندی اعضای کتابخانه های عمومی شهر مشهد},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2014},
volume = {17},
number = {1},
month = {April},
issn = {1680-9637},
pages = {167--186},
numpages = {19},
keywords = {طرح کتاب من، مراجعه پسندی، کتابخانه های عمومی، نهاد کتابخانه های عمومی، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر اجرای طرح کتاب من بر میزان مراجعه پسندی اعضای کتابخانه های عمومی شهر مشهد
%A دیانی, محمدحسین
%A صنعت جو, اعظم
%A موسوی زارع, فرخنده
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2014

[Download]