اولین همایش بین المللی حسابداری، مدیریت و اقتصاد , 2015-05-01

عنوان : ( بررسی تاثیر ابزارهای کنترل بودجه و ارزیابی عملکرد بر تقویت فرهنگ سازمانی )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , کامران قائم مقامی , اکرم توکلی جویباری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر ابزارهای کنترل بودجه و ارزیابی عملکرد بر تقویت فرهنگ سازمانی انجام شده است. برای این کار پرسشنامهای محققیافته بر اساس دو فرضیه اصلی و 21 فرضیه فرعی طراحی و بین 267 نفر از کارکنان ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع شد. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تعیین توزیع نرمال بودن متغیرها و آزمون باینومیال به دلیل ناپارامتریک بودن متغیرها جهت بررسی فرضیههای انجام شد، سپس از آزمون فریدمن جهت تعیین اولویتبندی فرضیههای تحقیق spss پژوهش در محیط نرم افزار استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که نظارت عملیاتی(گزارش توجیهی و تخصیص اعتبار) به عنوان یکی از ابزارهای کنترل بودجه و ارزیابی عملکرد(کارایی و اثربخشی) بر تقویت فرهنگ سازمانی تأثیر دارد. نتایج آزمون فریدمن نشان دهندهی تفاوت میزان تأثیر کنترل بودجه و ارزیابی عملکرد بر فرهنگ سازمانی است. همچنین گزارش توجیهی و تخصیص اعتبار بر مسئولیتپذیری، حمایت مدیریتی، تضاد و تعارضپذیری و خطرپذیری کارکنان تأثیر متفاوت دارد.

کلمات کلیدی

, عملکرد, کنترل بودجه, فرهنگ سازمانی, نظارت عملیاتی, وزارت فرهنگ و ارشاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047934,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and قائم مقامی, کامران and اکرم توکلی جویباری},
title = {بررسی تاثیر ابزارهای کنترل بودجه و ارزیابی عملکرد بر تقویت فرهنگ سازمانی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی حسابداری، مدیریت و اقتصاد},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {عملکرد، کنترل بودجه، فرهنگ سازمانی، نظارت عملیاتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ابزارهای کنترل بودجه و ارزیابی عملکرد بر تقویت فرهنگ سازمانی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A قائم مقامی, کامران
%A اکرم توکلی جویباری
%J اولین همایش بین المللی حسابداری، مدیریت و اقتصاد
%D 2015

[Download]