بررسی های حسابداری و حسابرسی, دوره (22), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (203-230)

عنوان : ( بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی دو دهه اخیر )

نویسندگان: محمدجواد ساعی , محمود لاری دشت بیاض , حسین فاتح گوش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همزمان با افزایش تعداد پژوهش‌های داخلی در زمینه حسابرسی در دو دهه اخیر، حوزه‌های تحقیقاتی مربوطه نیز متنوع شده است. نوع‌شناسی تحقیقات علمی ضروری یه نظر می‌رسد، زیرا باعث سازماندهی دانش در یک زمینه شده و برای درک روابط بین موضوعات تحقیقات و شناخت تکامل موضوعات در طی زمان مفید می‌باشد. هدف مقاله حاضر، بررسی تحلیل محتوای تحقیقات علمی‌-پژوهشی حسابرسی، در دو دهه اخیر است. براین اساس، با استفاده از طبقه‌بندی 16 گانه لسج و وچلر (2012)، 118 مقاله، از 16 مجله علمی-پژوهش طی سالهای 91-1378، تجزیه و تحلیل محتوایی شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که در برخی از طبقات، پژوهشی صورت نگرفته و میزان تنوع در طبقات فرعی حوزه‌های مزبور نیز اندک می‌باشد. به لحاظ تنوع تحقیقات انجام شده، تحقیق لسج و وچلر تنوع بیشتری را نسبت به تحقیقات داخلی نشان می‌دهد و دوره (1388-1391) به لحاظ کارکرد موضوعی شباهت بسیاری به دوره مدرن مورد اشاره در تحقیق لسج و وچلر دارد. عمده تحقیقات انجام شده دارای نمونه‌ای نسبتا کوچک بوده و متدولوژی مورد استفاده از تنوع لازم برخوردار نمی‌باشد.

کلمات کلیدی

, بررسی پیشینه تحقیقات, تجزیه و تحلیل محتوا, تحقیقات حسابرسی, مجلات علمی-پژوهشی حسابداری, نوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048120,
author = {ساعی, محمدجواد and لاری دشت بیاض, محمود and فاتح گوش, حسین},
title = {بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی دو دهه اخیر},
journal = {بررسی های حسابداری و حسابرسی},
year = {2015},
volume = {22},
number = {2},
month = {September},
issn = {8161-1024},
pages = {203--230},
numpages = {27},
keywords = {بررسی پیشینه تحقیقات، تجزیه و تحلیل محتوا، تحقیقات حسابرسی، مجلات علمی-پژوهشی حسابداری، نوع شناسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی دو دهه اخیر
%A ساعی, محمدجواد
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A فاتح گوش, حسین
%J بررسی های حسابداری و حسابرسی
%@ 8161-1024
%D 2015

[Download]