دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی , 2015-05-26

عنوان : ( تأثیر پارامترهای ساخت لایه نگهدارنده پلی سولفونی بر عملکرد غشای ترکیبی فیلم نازک با استفاده از طراحی آزمایشات )

نویسندگان: بهناز علی پور , مهدی پورافشاری چنار , حامد عزیزی نامقی , رضا عمّارلو ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش عملکرد غشای ترکیبی فیلم نازک در فشار پایین (bar ۷) به منظور نمک زدایی از آب های لب شور (ppm ۲۰۰۰) با تغییر شرایط ساخت لایه نگهدارنده پلی سولفونی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور زیرلایه های پلی سولفونی به کار رفته در فرآیند اسمز معکوس در غلظت هایwt% 1-0 از نانوذرهتیتانیا (TiO2)، غلظت های پلیمرPSf (wt% 20-12) در حلال و ضخامت هایµm2۵۰-1۵۰ طبق روش طراحی آزمایش سطح پاسخ (RSM) ساخته شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که تراوش‌پذیری زیرلایه پلی‌سولفونی با افزودنTiO2 افزایش می‌یابد. هم‌چنین، افزایش برهم‌کنش میان پلیمر و نانوذره منجر به تشدید تراوش‌پذیری آب و کاهش جریان معکوس املاح می‌شود. اگرچه افزایش بیشتر نانوذرهTiO2(بیشتر از wt% 5/0) نه تنها منجر به کاهش تراوش‌پذیری آبمی شود،بلکهسبب افزایش در جریان معکوس پایین املاح و کاهش درصد دفع نمک می شود. در نهایت می توان نتیجه گرفت که اضافه کردن مقدار مناسب (در حدود wt%5/0) نانوذرهTiO2 در زیرلایه پلی سولفون می‌تواند به صورت بالقوه عملکرد غشایترکیبی فیلم نازک را حین کاربردهای اسمز معکوس بهبود دهد.

کلمات کلیدی

, غشای ترکیبی لایه نازک, نانوذره TiO2, طراحی آزمایش, تراوش پذیری, درصد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048133,
author = {علی پور, بهناز and پورافشاری چنار, مهدی and حامد عزیزی نامقی and عمّارلو, رضا},
title = {تأثیر پارامترهای ساخت لایه نگهدارنده پلی سولفونی بر عملکرد غشای ترکیبی فیلم نازک با استفاده از طراحی آزمایشات},
booktitle = {دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غشای ترکیبی لایه نازک، نانوذره TiO2، طراحی آزمایش، تراوش پذیری، درصد دفع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر پارامترهای ساخت لایه نگهدارنده پلی سولفونی بر عملکرد غشای ترکیبی فیلم نازک با استفاده از طراحی آزمایشات
%A علی پور, بهناز
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A حامد عزیزی نامقی
%A عمّارلو, رضا
%J دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی
%D 2015

[Download]