کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2015-03-10

عنوان : ( بررسی وضع موجود و برنامهریزی راهبردی شرکت گاز استان خراسان شمالی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , حسین تقی نژاد , مهدی ضمیری بیداری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این مطالعه ترسیم آینده مطلوب شرکت گاز استان خراسان شمالی بر اساس شناخت وضعیت موجود آن میباشد. بدین منظور با بررسی و عارضهیابی وضعیت موجود شرکت، قوتها و ضعفهای داخلی و فرصتها و تهدیدهای محیطی شناسایی شدند. در ادامه با توجه به تجزیه و تحلیل ماتریس عوامل داخلی IFE و ماتریس عوامل خارجی EFE استخراج شده و با عنایت به دیدگاهها و نظرات مدیران و کارشناسان شرکت، چشمانداز، رسالت، اهداف کلان و ارزشهای محوری شرکت تدوین گردید. در نهایت بر اساس ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) به منظور دستیابی به اهداف تدوین شده از بین گزینههای راهبردی، راهبردهایی انتخاب گردید که با تکیه بر قوتها و رفع ضعفها، ضمن اجتناب از تهدیدها، از فرصتهای پیش آمده به نحو احسن استفاده شود تا شرکت گاز استان خراسان شمالی بتواند در مسیر تحقق رسالت و چشمانداز شرکت و در نهایت تعالی سازمانی گام بردارد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی راهبردی, چشم انداز, مأموریت, اهداف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048232,
author = {رحیم نیا , فریبرز and حسین تقی نژاد and مهدی ضمیری بیداری},
title = {بررسی وضع موجود و برنامهریزی راهبردی شرکت گاز استان خراسان شمالی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه ریزی راهبردی، چشم انداز، مأموریت، اهداف کلان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضع موجود و برنامهریزی راهبردی شرکت گاز استان خراسان شمالی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A حسین تقی نژاد
%A مهدی ضمیری بیداری
%J کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2015

[Download]