اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2015-05-24

عنوان : ( شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استانهای خراسان رضوی و جنوبی )

نویسندگان: محسن مهرور ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بهار سال 1393 ، از گیاهان خانواده کدوئیان دارای علائمی شامل موزائیک ، زردی وپیچیدگی سطح برگ مزارع در خراسان رضوی و جنوبی نمونه گیری صورت گرفت. از بین 50 نمونه ، 6 نمونه آلودگی به ویروس موزائیک کدو را با استفاده از واکنش RT-PCR و پرایمر های اختصاصی ویروس نشان دادند ) آلودگی کلی حدود 4 درصد بود(. محصول PCR بدست آمده در محدوده باند bp1900 ، پس از بلست به عنوان بخشی از ژنوم RNA-2 ویروس SqMV شناسایی شد. آنالیز توالی نشان داد که این ایزوله مشابه با توالی ایزوله SqMV-Y گزارش شده از ژاپن با 95 درصد هومولوژی در سطح نوکلئوتیدی

کلمات کلیدی

, ویروس موزائیک کدو , واکنش زنجیره ای پلی مراز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048352,
author = {مهرور, محسن},
title = {شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استانهای خراسان رضوی و جنوبی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ویروس موزائیک کدو ، واکنش زنجیره ای پلی مراز، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استانهای خراسان رضوی و جنوبی
%A مهرور, محسن
%J اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2015

[Download]