پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (30), شماره (1), سال (2014-12) , صفحات (121-149)

عنوان : ( بررسی زیر ساختها و مهارتهای کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برای راه اندازی و توسعه خدمات مرجع الکترونیکی )

نویسندگان: مهری پریرخ , ملیحه ایلخانی مهنه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پـژوهش حاضـر شـناخت توانـاییهـای کتابـداران و زیرسـاختهـای فناوری مورد نیاز برای ارائة خـدمات مرجـع الکترونیکـی در دانشـگاه فردوسـی مشـهد می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشـی انجـام شـد. ابزارهـای محقق ساختة پژوهش شامل پرسشنامه، مصاحبة سـاختاریافته، و سـیاهة وارسـی، بـرپایـة رهنمودهای ارائه شده توسط انجمن های رؤسا، ایفلا طراحی شدند. جامعـة پـژوهش را کتابـداران شـاغل در بخـش هـایی ماننـد مرجـع، پایـان نامـه هـا و اطـلاع رسـانی مرکـز اطلاع رسانی و کتابخانة مرکزی دانشگاه فردوسی و کتابخانه های دانشکدهای (32 نفـر) و همچنین یکی از مسئولان آن مرکـز تشـکیل داد. یافتـه هـا نشـان مـی دهـد کتابـداران دانشگاه فردوسی مشهد در حد مطلوبی از خدمات مرجع الکترونیکی استفاده نکرده اند. در این میان، از پست الکترونیکی به بیشترین میزان و چـت بـه کمتـرین میـزان اسـتفاده شده است. در زمینة مهارت های مورد سنجش، تنها 28 درصد کتابداران معتقدند دارای مهارت های فناوری و نزدیک به 50 درصد بر ایـن باورنـد کـه مهـارتهـای جسـتجو و اطلاع یابی مناسبی در زمینة ارائة خدمات مرجع الکترونیکی دارند. از نظر مهـارت هـای فردی (یعنی خلاقیت، خطرپـذیری و ...) بـیش از 60 درصـد کتابـداران خـود را دارای مهارت های مناسب دانستند. آموزش ضمن خـدمت، برنامـه ریـزی و نظـارت و هـدایت کتابداران در استفاده از آموخته ها و امکانات فناوری در ارائة خـدمات مرجـع از جملـه پیشنهادهای پژوهش است

کلمات کلیدی

خدمات مرجع الکترونیکی؛ خدمات مرجـع دیجیتـال؛ خـدمات مرجـع مجازی؛ مهارتهای کتابداران؛ مهارتهای فردی؛ زیرساختهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048540,
author = {پریرخ, مهری and ایلخانی مهنه, ملیحه},
title = {بررسی زیر ساختها و مهارتهای کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برای راه اندازی و توسعه خدمات مرجع الکترونیکی},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2014},
volume = {30},
number = {1},
month = {December},
issn = {2251-8223},
pages = {121--149},
numpages = {28},
keywords = {خدمات مرجع الکترونیکی؛ خدمات مرجـع دیجیتـال؛ خـدمات مرجـع مجازی؛ مهارتهای کتابداران؛ مهارتهای فردی؛ زیرساختهای فناوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی زیر ساختها و مهارتهای کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برای راه اندازی و توسعه خدمات مرجع الکترونیکی
%A پریرخ, مهری
%A ایلخانی مهنه, ملیحه
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2014

[Download]