پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (30), شماره (2), سال (2015-2) , صفحات (571-600)

عنوان : ( واکاوی ابعاد برنامه راهبردی برای توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی )

نویسندگان: سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ , محمود سالاری , محمد زره ساز , رضا رجبعلی بگلو , فاطمه پازوکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هــدف: ایـن پـژوهش درصـدد بررسـی و تحلیـل وضـعیت موجـود پـژوهش سـازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضـوی بـه عنـوان یکـی از بـزرگتـرین مراکز کتابخانهای و آرشیوی ایران است. برای این منظـور، وضـعیت موجـود پـژوهش این سازمان از چهار بعد برنامـة راهبـردی یعنـی نگرشـی، سیاسـتگـذاری، مـدیریتی و نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ارشد این سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و با روش پیمایشـی انجـام شـد. جامعة پژوهش دربرگیرندة کارشناسان ارشد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسـناد آستان قدس رضوی است که تعدادشان در زمان انجام پـژوهش (مـرداد 34 (1389 نفـر بـود. بـرای گـردآوری اطلاعـات و نظرسـنجی از افـراد جامعـة پـژوهش، از پرسشـنامة محقق ساخته استفاده شد. پژوهش نشان داد که در مجموع، رضایت نسبی از برنامه هـای توسـعة پـژوهش (با توجه به 4 بعد نگرشی، سیاست گذاری، مـدیریتی و نیـروی انسـانی) در ایـن سـازمان وجـود دارد. از نظر نگرشی، وجود نگاه مثبت کارشناسان ارشد به مقولة پژوهش فرصت مغتنمی بـرای توسعة پژوهش است. همچنین، یافته ها نشان داد که یکی از مهمترین مشکلات و مسائل موجود در راه پژوهش در این سازمان، ضعف در بعد سیاستگذاری است و نظرهای اعلام شده در این مورد نشان دهندة مشکلاتی است که در زمینة بهبود عملکرد سیاست پژوهشی در سازمان وجود دارد. همچنین، با وجود مسائل مدیریتی که در امرپژوهش در سـازمان وجـود داشـته، رضـایت نسبی کارشناسان ازکمیت و کیفیت طرحهای پژوهشی می تواند نویـدی بـرای امکـان تغییـر در ساختار پژوهشی باشد. با اینحال، در مورد برخی از مشکلات سازمان در زمینة پژوهش می توان به کمبود بودجة پژوهشی و تعرفه های پـایین پژوهشـی، لـزوم فـراهم آوری تسـهیلات و شـرایط پژوهشی مناسب، لزوم تشویق پژوهشگران به انتخاب و اجرای طرحهای پژوهشی، چـالشهـای موجود در معرفی دستاوردهای پژوهشی، ناکارآمدی ساختار اداری پژوهش، مشکلات مربـوط به انتشار یافته های پژوهش و عدم اجرای آنها، عدم تخصیص امکانات و تجهیزات مناسب برای پیشبرد امور پژوهش و عدم وجود محیط مناسب برای توسعة پژوهش اشـاره کـرد. در رابطـه بـا نیروی انسانیِ پژوهشگر نیز کارشناسان ارشد سازمان معتقدند که سازمان در جذب پژوهشگران خارج سازمانی و تعامل با سایر نهادها و مؤسسات پژوهشی آنگونـه کـه انتظـار مـی رود، موفـق عمل نکرده است. همچنین، در رابطه با ارتقاء کارکنـان، نـوعی نارضـایتی از تأثیرگـذاری کـم پژوهش و فعالیتهای پژوهشی در این زمینه مشاهده می شود؛ به ویژه با توجـه بـه ایـن نکتـه کـه برخی از سازمانهای مشابه، پست هیئت علمی و امتیازات ویژه ای را برای پژوهشگران خـود در نظر گرفته اند. نتیجه گیری: نگاهی همه جانبه به پـژوهش در سـازمانهـا و مراکـز اطلاعـاتی بـزرگ در راسـتای تدوین برنامة راهبردی الزامی به نظر می رسد. به همین دلیل، توجه بـه ابعـاد چهارگانـة نگرشـی، سیاست گذاری، مدیریتی و نیروی انسانی در تدوین برنامة راهبردی پژوهش به عنوان ابعـاد مهـم در توسعة پژوهش در این سازمانها پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

سازمان کتابخانه ها؛ موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی؛ پژوهش؛ برنامة راهبردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048551,
author = {فتاحی, سیدرحمت اله and پریرخ, مهری and محمود سالاری and زره ساز, محمد and رجبعلی بگلو, رضا and فاطمه پازوکی},
title = {واکاوی ابعاد برنامه راهبردی برای توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2015},
volume = {30},
number = {2},
month = {February},
issn = {2251-8223},
pages = {571--600},
numpages = {29},
keywords = {سازمان کتابخانه ها؛ موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی؛ پژوهش؛ برنامة راهبردی پژوهش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی ابعاد برنامه راهبردی برای توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A پریرخ, مهری
%A محمود سالاری
%A زره ساز, محمد
%A رجبعلی بگلو, رضا
%A فاطمه پازوکی
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2015

[Download]