پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (29), شماره (4), سال (2014-9) , صفحات (931-948)

عنوان : ( نگرش مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور درباره عوامل موثر بر اجرای نیازسنجی اطلاعات )

نویسندگان: محمدرضا داورپناه , سیدرحمت اله فتاحی , رحمت پورموسی ضیابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیازسنجی اطلاعات در کتابخان هها و مراکز اطلاع رسانی از کارآمدترین امور برای تحقق هدف ها و ارائة خدمات مناسب به کاربران و ت أمین رضایت آنهاست . با توجه به اینکه در کمتر پژوهشی به بررسی چگونگی اجرای برنامه های نیازسنجی پرداخته شده، در این پژوهش با روش پیمایشی، به بررسی وضعیت این موضوع در کتابخانه های دانشگاهی کشور و شناسایی عوامل تسهیل کننده و بازدارندة آن پرداخته ایم. جامعة آماری پژوهش متشکل از 190 نفر از مدیران و مسئولان کتابخانه های مرکزیِ 29 دانشگاه جامع پزشکی و غی ر پزشکی است که به صورت سرشماری مورد پیمایش قرار گرفته اند. داده ها به وسیلة پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. یافته ها نشان داد که قریب به 70 درصد کتابخانه ها برنامه ای مدون برای نیازسنجی اطلاعاتی نداشتند . از مهم ترین عوامل تسهیل و تسریع کنندة نیازسنجی اطلاعات در جامعة پژوهش احساس مسئولیت حرف ه ایِ کتابداران در شناسایی نیاز اطلاعاتی کاربران، احساس تعهد مدیران در برابر درک مشکلات کاربران و لزوم شناخت روزآمد از نیازهای اطلاعاتی آنان بوده و در مقابل ، بدیهی انگاریِ نیاز اطلاعاتی کاربران، مقاومت در برابر تغییرات و عدم توجه به واقعیتها و سیاست ها و برنامه های اجرایی از جمله مهم ترین عوامل بازدارنده در این زمینه به حساب می آید . نگرش پاسخ دهندگان بر اساس نوع مدرک و عوامل جمعیت شناختی دربارة عوامل تسهیل کننده معنی دار بود، ولی دربارة عوامل بازدارنده تفاوت معنی داری مشاهده نشد.بنابراین، مدیران دربارة عوامل بازدارنده نگاهی به نسبت یکسان داشته اند.

کلمات کلیدی

نیازسنجی اطلاعاتی؛ نیاز اطلاعاتی؛ کتابخانه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048553,
author = {داورپناه, محمدرضا and فتاحی, سیدرحمت اله and پورموسی ضیابری, رحمت},
title = {نگرش مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور درباره عوامل موثر بر اجرای نیازسنجی اطلاعات},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2014},
volume = {29},
number = {4},
month = {September},
issn = {2251-8223},
pages = {931--948},
numpages = {17},
keywords = {نیازسنجی اطلاعاتی؛ نیاز اطلاعاتی؛ کتابخانه های دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرش مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور درباره عوامل موثر بر اجرای نیازسنجی اطلاعات
%A داورپناه, محمدرضا
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A پورموسی ضیابری, رحمت
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2014

[Download]