پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (3), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (233-252)

عنوان : ( میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: تحولات و رویکردهای جاری )

نویسندگان: نجلا حریری , سید مهدی طاهری , سیدرحمت اله فتاحی , فاطمه نوشین فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین مفاهیم، چالش‌ها، و رویکردهای جاری در حوزه میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش عمومی وب است. روش‌: پژوهش حاضر، پژوهشی مفهومی است که با رویکرد تحلیلی-انتقادی، و با تاکید بر پژوهش‌های انجام شده به عنوان شواهد مرتبط، در راستای تحقق هدف پژوهش گام بر می‌دارد. بدین منظور، ضمن تقسیم‌بندی رویکردهای حوزه مورد مطالعه به چهار بخش اصلی، در هر بخش ابتدا بحثی مفهومی بر رویکرد مرتبط و دلایل پیدایش آن ارائه شده است، و سپس مروری تحلیلی و هدفمند بر پژوهش‌های مرتبط با آن رویکرد انجام می‌گیرد. در پایان هر بخش با دیدگاه انتقادی، چالش‌ها و روندهای جاری مرتبط با رویکرد مورد بحث، بررسی می‌گردند. یافته‌ها: چهار رویکرد عمده در حوزه میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش عمومی وب شناسایی شدند. دلیل پیدایش این رویکردها، متاثر از کاربرد و آزمون اثر بخشی نظام‌های فراداده‌ای در افزایش سطح دسترس‌پذیری اشیای محتوایی وب از طریق موتورهای کاوش عمومی وب است. یافته‌ها حاکی از آن است که بستر نحوی پیاده‌سازی نظام‌های فراداده‌ای، بر کاربردپذیری آنها در بافت‌های اطلاعاتی مختلف، امکان پیاده‌سازی انواع طرح‌های فراداده‌ای متناسب با نیازهای جامعه فراهم کننده خدمات اطلاعاتی پیوسته، و افزایش نمایه‌پذیری، بازیابی‌پذیری، پیدانمایی، و رتبه‌بندی اشیای محتوایی وب در موتورهای کاوش عمومی وب بسیار تاثیر گذار است. موتورهای کاوش عمومی وب به دلایل مختلف، نسبت به برچسب‌ها و فرابرچسب‌های زبان نشانه‌گذاری فرامتن (HTML) واکنش نشان می‌دهند. با این وجود، محدودیت تعداد برچسب‌ها و فرابرچسب‌ها، و کارکرد صرفا نمایشی این زبان، کارایی این زبان را در سازماندهی اشیای محتوایی وب، و قابلیت پیاده‌سازی دیگر طرح‌های فراداده‌ای استاندارد را کاهش می‌دهد. اما زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر (XML) با ارائه بستری قابل توسعه، علاوه بر فراهم نمودن امکان پیاده‌سازی تمامی طرح‌های فراداده‌ای استاندارد، نمایه‌پذیری و بازیابی‌پذیری اشیای محتوایی وب را به سطح کامل می‌رساند. بنابراین نظام‌های فراداده‌ای مبتنی بر این زبان، کارآمدترین ابزار برای دسترس‌پذیر نمودن اشیای محتوایی وب بوسیله موتورهای کاوش عمومی هستند.

کلمات کلیدی

نظام‌های فراداده‌ای; موتورهای کاوش وب; میانکنش‌پذیری; بستر نحوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048555,
author = {نجلا حریری and سید مهدی طاهری and فتاحی, سیدرحمت اله and فاطمه نوشین فرد},
title = {میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: تحولات و رویکردهای جاری},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6344},
pages = {233--252},
numpages = {19},
keywords = {نظام‌های فراداده‌ای; موتورهای کاوش وب; میانکنش‌پذیری; بستر نحوی پیاده‌سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: تحولات و رویکردهای جاری
%A نجلا حریری
%A سید مهدی طاهری
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A فاطمه نوشین فرد
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2014

[Download]