پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (30), شماره (3), سال (2015-6) , صفحات (875-898)

عنوان : ( بررسی میزان و عوامل موثر بر برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی:‌ مطالعه موردی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: ساناز رهنما , سیدرحمت اله فتاحی , محمدحسین دیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مهارت های ارتباطی کتابداران و شناسایی عوامل موثر بر آن انجام شده است. روش‌شناسی: روش این پژوهش پیمایشی و از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، همه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. یافته ها: مهمترین عوامل موثر بر تعامل بین فردی از دیدگاه کتابداران ابتدا عوامل سازمانی و پس از آن عوامل محیطی، فردی و فرهنگی است. همچنین بین متغیرهای "میزان تحصیلات" و "تجربه" کتابداران با میزان برخورداری آنان از مهارت‌های ارتباطی رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر آن، وضعیت برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی در حوزه‌های تحصیلی چهارگانه دانشگاه (علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه، فنی و مهندسی، و کشاورزی)، در یک سطح بوده و تفاوت معناداری در این رابطه مشاهده نشد. در پایان توصیه‌هایی برای توسعه مهارت های ارتباط بین فردی در میان جامعه کتابداران داده شده است.

کلمات کلیدی

, مهارت‌های ارتباطی, تعامل بین فردی, کتابداران, دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048557,
author = {رهنما, ساناز and فتاحی, سیدرحمت اله and دیانی, محمدحسین},
title = {بررسی میزان و عوامل موثر بر برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی:‌ مطالعه موردی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2015},
volume = {30},
number = {3},
month = {June},
issn = {2251-8223},
pages = {875--898},
numpages = {23},
keywords = {مهارت‌های ارتباطی، تعامل بین فردی، کتابداران، دانشگاه فردوسی مشهد،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان و عوامل موثر بر برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی:‌ مطالعه موردی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد
%A رهنما, ساناز
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A دیانی, محمدحسین
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2015

[Download]