تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, دوره (19), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (343-361)

عنوان : ( مقایسه میزان اهمیت ملاک‌های رایج انتخاب کتاب کودک برای والدین و کودکان در شهر مشهد )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , مجید ضیغمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف مقایسه‌ی اهمیت ملاک‌های رایج انتخاب کتاب کودک برای والدین و کودکان بود. روش: این پژوهش به روش ارزیابانه انجام گرفت. جامعه شامل دو جامعه فرعی بود: نخست جامعه کودکان سنین 7 تا 12 سال شهر مشهد و عضو کتابخانه عمومی یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جامعه دوم شامل والدین آن‌ها بود. از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه‌ بود. یافته‌ها: نتایج، مناسب‌ترین ملاک‌های والدین، کودکان و ملاک‌های رایج، هم‌چنین اهمیت مؤلفه‌های فرعی هر کدام از آن‌ها را مشخص کرد. والدین و کودکان هر کدام 9 مؤلفه را به عنوان مؤلفه‌های پیشنهادی خود معرفی کردند. بیش‌ترین همخوانی بین نظرات کودکان با ملاک‌های رایج شورای کتاب کودک، در ملاک کیفیت زبان و شیوه نگارش و بیش‌ترین همخوانی بین نظرات والدین با ملاک‌های رایج شورای کتاب کودک، در ملاک کیفیت تصویر بود. کم‌ترین همخوانی نظرات والدین و کودکان با ملاک‌های شورای کتاب کودک در کیفیت ارائه مشخص شد. در اولویت‌بندی ملاک‌های اصلی انتخاب کتاب، کودکان همانند والدین، کیفیت محتوا را اولویت اول و کیفیت ارائه را اولویت آخر خود انتخاب کردند. هم‌چنین، تفاوت معناداری بین وزن ملاک‌های والدین و کودکان در انتخاب کتاب کودک وجود داشت و بین وزن ملاک‌هایی کودکان دختر و پسر، ونیز بین وزن ملاک‌های پدرها و مادرها در انتخاب کتاب کودک تفاوت معناداری وجود نداشت. اصالت/ارزش: اهمیت این پژوهش در آشکار کردن مناسب‌ترین ملاک‌های کودکان و والدین در انتخاب کتاب کودک است. چرا که ممکن است اساس تصمیم‌گیری والدین و کودکان برای انتخاب کتاب کودک، ملاک‌های آن‌ها ‌باشد.

کلمات کلیدی

, ملاک‌های انتخاب کتاب, والدین, کودکان, کتاب‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048666,
author = {نوکاریزی, محسن and مجید ضیغمی},
title = {مقایسه میزان اهمیت ملاک‌های رایج انتخاب کتاب کودک برای والدین و کودکان در شهر مشهد},
journal = {تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی},
year = {2013},
volume = {19},
number = {3},
month = {December},
issn = {1027-7838},
pages = {343--361},
numpages = {18},
keywords = {ملاک‌های انتخاب کتاب، والدین، کودکان، کتاب‌های کودکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه میزان اهمیت ملاک‌های رایج انتخاب کتاب کودک برای والدین و کودکان در شهر مشهد
%A نوکاریزی, محسن
%A مجید ضیغمی
%J تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی
%@ 1027-7838
%D 2013

[Download]