پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (30), شماره (3), سال (2015-6) , صفحات (785-822)

عنوان : ( چگونگی ارزیابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه ای از یک مورد )

نویسندگان: مهری پریرخ , مهدی زاهدی نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از چالشهای دهة اخیر بـرای مـدیران دانشـگاهی، مـدیریت اطلاعـات تولیدشده در دانشگاهها بوده است. بسترهای گونـاگونی بـرای ایـن امـر توسـعه یافتـه و پیشنهاد شدهاند. وبسایتهای دانشگاهها (و دانشکدهها، بخشها و گـروههـا) یکـی از این راه حلها بودهاند، اما اتکاء به صفحات وبسایت برای درج منابع دانشی و استفاده از آن بنا به دلایلی همچون عدم روزآمدی رضایتبخش نیسـت. بـه ایـن ترتیـب، طـی سالهای اخیر، بسیاری از دانشگاهها برای آگاهی از فعالیتهای کارکنان و گـردآوری داراییهای فکـری خـود، اقـدام بـه طراحـی سیسـتمهـای مـدیریت اطلاعـات دیجیتـال کردهاند. دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان یکی از دانشگاههـای مـادر و برتـر کشـور بـا توجـه بـه حجـم انتشـارات و ضـرورت مـدیریت آن، سیسـتمی را بـا هـدف مـدیریت اطلاعـات پژوهشی در دانشگاه طراحی کرده اسـت. سیسـتم اطلاعـات علمـی دانشـگاه فردوسـی مشهد (ساعد)، توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385 طراحی و اجرا گردید. هدف اصلی این پژوهش بررسی فنی نرم افزار مخزن سازمانی دانشگاه فردوسـی مشـهد است. این پژوهش، کاربردی و از نوع ارزیابانه بـوده و بـا روش مطالعـة مـوردی انجـام شد. برای بررسی سیستم نرمافزاری مورد استفاده برای مخزن سازمانی دانشگاه از سیاهة وارسی محققساخته استفاده شد. یافتهها نشان داد که وضعیت «ساعد» از لحاظ ویژگیهای فنی در حد متوسط اسـت. بـا این وجود، ضعف در برخی از قسـمتهـا ماننـد مـدیریت محتـوا و دسـترسپـذیری بـر کارایی سیستم تأثیر دارند. از این رو، باید تمرکز بیشـتری بـرویژگـی هـای کاربرمـدار سیستم صورت گیرد. همچنین، ویژگیهـای آرشـیو و پشـتیبانی از سیسـتم در وضـعیت متوسط هستند که با توجه به استفادة روزافزون از سیستم، میتوانند در آینده

کلمات کلیدی

مخزن سازمانی؛ دانشگاه فردوسـی مشـهد؛ سیسـتم مـدیریت اطلاعـات؛ سـاعد؛ ارزیابی سیستم مدیریت اطلاعات؛ معیارهای ارزیابی؛ نرمافزار مخازن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048697,
author = {پریرخ, مهری and زاهدی نوقابی, مهدی},
title = {چگونگی ارزیابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه ای از یک مورد},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2015},
volume = {30},
number = {3},
month = {June},
issn = {2251-8223},
pages = {785--822},
numpages = {37},
keywords = {مخزن سازمانی؛ دانشگاه فردوسـی مشـهد؛ سیسـتم مـدیریت اطلاعـات؛ سـاعد؛ ارزیابی سیستم مدیریت اطلاعات؛ معیارهای ارزیابی؛ نرمافزار مخازن سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چگونگی ارزیابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه ای از یک مورد
%A پریرخ, مهری
%A زاهدی نوقابی, مهدی
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2015

[Download]