پژوهش های صنایع غذایی, دوره (25), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (77-88)

عنوان : ( تاثیر مورفولوژی غشاء پلی اترسولفون بر تصفیه پساب تولید پودر شیر )

نویسندگان: سیدمحمود موسوی , احسان سلجوقی , هومن چمنی , نسرین مهرجو , سیدابوالحسن حسینی , فهیمه دهقان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، پس از ساخت غشاء پلی اتر سولفون از روش ترسیب به وسیله غوطه وری به بررسی تصفیه پساب تولید پودر شیر با استفاده از این غشاء پرداخته شده است. بررسی تاثیر مورفولوژی غشاء بر شار غشاهای حاصله و حذف COD و TDS این پساب هدف اصلی تحقیق حاضر میباشد. برای بررسی ساختار غشاهای حاصله از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شده است. به منظور ارزیابی عملکرد غشاهای ساخته شده در تصفیه پساب، میزان های شار و دفع COD و TDS تعیین شده اند. یک افزودنی فعال سطحی برای بهبود آبدوستی و تراوش از غشاء استفاده شده است، اثر غلظت این افزودنی بر ساختار و عملکرد غشاها در تصفیه پساب مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش غلظت افزودنی، تخلخل، ضخامت و شار ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابند. همچنین این روند برای عملکرد غشاء در حذف شاخصهای آلودگی از پساب معکوس می باشد.

کلمات کلیدی

, پلی اترسولفون, تصفیه پساب, غشاء, مورفولوژی, COD ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048881,
author = {موسوی, سیدمحمود and سلجوقی, احسان and چمنی, هومن and مهرجو, نسرین and حسینی, سیدابوالحسن and فهیمه دهقان},
title = {تاثیر مورفولوژی غشاء پلی اترسولفون بر تصفیه پساب تولید پودر شیر},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2015},
volume = {25},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-515X},
pages = {77--88},
numpages = {11},
keywords = {پلی اترسولفون، تصفیه پساب، غشاء، مورفولوژی، COD ، TDS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مورفولوژی غشاء پلی اترسولفون بر تصفیه پساب تولید پودر شیر
%A موسوی, سیدمحمود
%A سلجوقی, احسان
%A چمنی, هومن
%A مهرجو, نسرین
%A حسینی, سیدابوالحسن
%A فهیمه دهقان
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2015

[Download]