مهندسی صنایع, دوره (49), شماره (1), سال (2015-7) , صفحات (107-116)

عنوان : ( شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعة صنعت برق کشور مطالعة موردی: حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان )

نویسندگان: فرهاد کلاهان , ابراهیم رضایی نیک , مرضیه حسنی دوغ آبادی , حمید رمضان پور , امیررضا تجدد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالیانه تعدادی از پروژه های کلان ملی با مشکلات اجرایی رو به رو می شود. مدیریت ریسک می تواند نقشی بسزا در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد. در این پژوهش، مدیریت ریسک در پروژه های حوزه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان با استفاده از استاندارد "گستره دانش مدیریت پروژه" طراحی و اجرا شد. ابتدا، انواع ریسک حوزه انتقال و فوق توزیع شناسایی شد. سپس، ریسک ها براساس احتمال وقوع، قابلیت شناسایی، مدیریت پذیری و تاثیر بر اهداف پروژه ارزیابی شد. میزان تحقق اهداف نیز توسط سه معیار زمان و هزینه و کیفیت اجرا لحاظ شد. در ادامه، ریسک ها در قالب "ساختار شکست ریسک" دسته بندی و در نهایت اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد کمبود بودجه، تحریم ها و انتخاب نامناسب عوامل پروژه از ریسک های موثر در پروژه های حوزه تحقیق اند. رویکرد پیشنهادی را می توان با تغییرات جزئی، جهت مدیریت ریسک ها، در سایر پروژه های کلان ملی به کار گرفت.

کلمات کلیدی

, تحلیل و اولویت بندی ریسک ها, ساختار شکست ریسک, صنعت تولید برق, گسترة دانش مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048897,
author = {کلاهان, فرهاد and ابراهیم رضایی نیک and مرضیه حسنی دوغ آبادی and حمید رمضان پور and امیررضا تجدد},
title = {شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعة صنعت برق کشور مطالعة موردی: حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان},
journal = {مهندسی صنایع},
year = {2015},
volume = {49},
number = {1},
month = {July},
issn = {****-0073},
pages = {107--116},
numpages = {9},
keywords = {تحلیل و اولویت بندی ریسک ها، ساختار شکست ریسک، صنعت تولید برق، گسترة دانش مدیریت پروژه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعة صنعت برق کشور مطالعة موردی: حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان
%A کلاهان, فرهاد
%A ابراهیم رضایی نیک
%A مرضیه حسنی دوغ آبادی
%A حمید رمضان پور
%A امیررضا تجدد
%J مهندسی صنایع
%@ ****-0073
%D 2015

[Download]