دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-16

عنوان : ( مطالعه تاثیرکودفسفروتراکمهای مختلف کاشت برعملکردوصفات مورفولوژیکی موسیرAllium altissimum Regel )

نویسندگان: فاطمه محمدخانی , محمد خیرخواه , محمود قربان زاده نقاب , علیرضا دادخواه ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

report iconخلاصه مقاله: موسیرAllium altissimum Regel گیاهی دارویی چندساله که ازمحصولات فرعی مراتع و جنگلها می باشد ودررویشگاه های طبیعی ومرتفع رشد می کند باتوجه به خودروبودن این گیاه واحتمال مواجه شدن باکمبود عناصرغذایی ونیزاستحصال ازرویشگاه های طبیعی و انقراض آن تعیین نیازغذایی و تراکم مناسب گیاه ازاهمیت ویژه ای برخوردار است بدین جهت این تحقیق به منظور بررسی اثرسطوح مختلف کودفسفروتراکم های مختلف کاشت برعملکرد و زادآوری گیاه موسیرآزمایشی بصورت طرح فاکتوریل درقالب کاملا تصادفی باسه تکرار درمزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی شیروان درسال 1392 انجام شد تیمارهای ازمایش شامل چهارسطح کود فسفر0و150و250و350کیلوگرم درهکتار و تراکم درسه سطح 20و30و40بوته درمترمربع بودند نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش کود فسفرتاثیرمعنی داری درافزایش عملکردتروخشک پیاز داشت باافزایش تراکم عملکرد پیاز خشک و ترکاهش یافت بیشترین عملکرد پیاز خشک و ترو نیز بیشترین عملکرد دانه نیز مربوط به سطح چهارم کود فسفر350تن درهکتار و سطح اول تراکم 20بوته درمترمربع به ترتیب 1356/9و375/46و52/79گرم درمترمربع بدست آمد قطرووزن پیازخواهری و مادری نیز با افزایش کودفسفروکاهش تراکم افزایش یافت همچنین بیشترین مقدارشاخص برداشت غده ارتفاع گیاه درصد تولید پیازخواهری و وزن هزاردانه درتیمارچهارم فسفروتیماراول تراکم مشاهده شد بطور کلی به نظر می رسد باکاهش تراکم و افزایش کود ودردسترس قرارگرفتن موادغذایی بیشتر برای گیاه سبب افزایش زاداوری وعملکرد پیاز موسیر میشود

کلمات کلیدی

, موسیر , اهلی سازی , عملکرد پیاز , تراکم بوته ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049062,
author = {محمدخانی, فاطمه and خیرخواه, محمد and قربان زاده نقاب, محمود and دادخواه, علیرضا},
title = {مطالعه تاثیرکودفسفروتراکمهای مختلف کاشت برعملکردوصفات مورفولوژیکی موسیرAllium altissimum Regel},
booktitle = {دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {موسیر ، اهلی سازی ، عملکرد پیاز ، تراکم بوته ، کودفسفر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاثیرکودفسفروتراکمهای مختلف کاشت برعملکردوصفات مورفولوژیکی موسیرAllium altissimum Regel
%A محمدخانی, فاطمه
%A خیرخواه, محمد
%A قربان زاده نقاب, محمود
%A دادخواه, علیرضا
%J دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]