دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی , 2007-12-25

عنوان : ( مقایسه روش های مختلف تعیین اثرات ساختگاه در مشهد با استفاده از شبکه لرزه نگاری خراسان )

نویسندگان: احمد زارعان شیروانه ده , حسین صادقی , ابراهیم حق شناس , ساناز چایچی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثر ساختگاه ایستگاه مهد شبکه لرزه نگاری خراسان واقع در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از روش های 1) نسبت طیفی استاندارد نسبت به ایستگاه مرجع نجفی، 2) تابع گیرنده، 3) نسبت طیفی افقی به عمودی رکوردهای نوفه و 4) معکوس خطی، تعیین گردید . در این مطالعه از 18 رخداد منطقه ای ثبت شده در ایستگاه های مشهد ونجفی با نسبت سیگنال به نوفه نسبتا خوب همچنین از یک پنجره 60 دقیقه ای امواج نوفه طبیعی استفاده گردید. نتایج حاصل بر حسب فرکانس های غالب و سطوح تقویت با یکدیگر مقایسه شدند. در هر چهار روش فرکانس پایه برای ساختگاه یکسان تعیین گردید اما از نظر سطوح قویت نتایج متفاوتی به دست امد. بعلاوه دو روش نسبت طیفی استاندارد و معکوس خطی نتایج مشابهی را بدست دادند ولی درروش معکوس خطی انحرافمعیار مقادیر تقویت بسیار کمتر از روش اول به دست امدند. روشهای نسبت طیفی افقی به عمودی تنها قادر به تعیین فرکانس پایه ساختگاه بودند.

کلمات کلیدی

, اثر ساختگاه, شبکه لرزه نگاری خراسان, فرکانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049160,
author = {زارعان شیروانه ده, احمد and صادقی, حسین and ابراهیم حق شناس and ساناز چایچی زاده},
title = {مقایسه روش های مختلف تعیین اثرات ساختگاه در مشهد با استفاده از شبکه لرزه نگاری خراسان},
booktitle = {دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اثر ساختگاه، شبکه لرزه نگاری خراسان، فرکانس غالب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش های مختلف تعیین اثرات ساختگاه در مشهد با استفاده از شبکه لرزه نگاری خراسان
%A زارعان شیروانه ده, احمد
%A صادقی, حسین
%A ابراهیم حق شناس
%A ساناز چایچی زاده
%J دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
%D 2007

[Download]