زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (18), شماره (151), سال (2015-7) , صفحات (12-19)

عنوان : ( بررسی رابطه بین سطح فعالیت بدنی با وزن بدن (قبل از زایمان) و سطح سرمی کورتیزول (حین زایمان) در زنان نخست زا )

نویسندگان: سمیه عباسی , مهتاب معظمی , ناهید بیژه , سیده رقیه میر مجیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان دهنده اثرات مفید ورزش بر مادر و جنین و گذراندن یک بارداری بدون مشکل می باشد. بنابراین با توجه به احتمال پیامدهای ناگوار در زنان باردار و همچنین خسارات مالی، جسمی و روحی متاثر از آن ها، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با وزن بدن (قبل از زایمان) و سطح سرمی کورتیزول (حین زایمان) در زنان نخست زا انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1392 بر روی 76 نفر زن آماده زایمان مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (علیه السلام) شهرستان شاهرود انجام شد. جهت گردآوری داده های مربوط به تعیین سطح فعالیت بدنی از پرسشنامه استانداردPPAQ ، جهت تعیین میزان وزن از ترازو و جهت سنجش کورتیزول سرمی از کیت تشخیصی الایزا در حین زایمان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون انجام شد. میزان p، کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: بین سطح فعالیت بدنی زنان در سه ماهه سوم بارداری با وزن مادر قبل از زایمان ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت (05/0p<)، اما بین سطح فعالیت بدنی زنان باردار با سطح سرمی کورتیزول آن ها در زمان زایمان ارتباط معناداری وجود نداشت (05/0p>). نتیجه گیری: زایمان به عنوان پر استرس ترین حادثه فیزیکی و ذهنی برای زنان به عنوان فرآیندی مستقل از دوران بارداری می باشد. لذا میزان کورتیزول سرم در زمان زایمان تحت تاثیر فعالیت بدنی قرار نمی گیرد، اما میزان اضافه وزن در دوران بارداری را می توان با فعالیت بدنی کنترل کرد.

کلمات کلیدی

زایمان؛ فعالیت بدنی؛ کورتیزول؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049380,
author = {سمیه عباسی and معظمی, مهتاب and بیژه, ناهید and سیده رقیه میر مجیدی},
title = {بررسی رابطه بین سطح فعالیت بدنی با وزن بدن (قبل از زایمان) و سطح سرمی کورتیزول (حین زایمان) در زنان نخست زا},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2015},
volume = {18},
number = {151},
month = {July},
issn = {1680-2993},
pages = {12--19},
numpages = {7},
keywords = {زایمان؛ فعالیت بدنی؛ کورتیزول؛ وزن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین سطح فعالیت بدنی با وزن بدن (قبل از زایمان) و سطح سرمی کورتیزول (حین زایمان) در زنان نخست زا
%A سمیه عباسی
%A معظمی, مهتاب
%A بیژه, ناهید
%A سیده رقیه میر مجیدی
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2015

[Download]