فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (4), سال (2015-7) , صفحات (203-213)

عنوان : ( بررسی اختلاط در ریزمخلوط¬گرهای الکترواسموتیکی با حل معادلات ارنست-پلانک )

نویسندگان: جعفر جماعتی , علی رضا فراهی نیا , حمید نیازمند ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اختلاط درون ریزمخلوط¬گرها تحت اثرات الکتروکنتیکی به صورت عددی مطالعه شده است. ریزمخلوط¬گر مورد مطالعه یک ریزمجرای تخت با خواص ناهمگن در دیواره می¬باشد که جریان الکترواسموتیک از آن عبور می¬کند. برای مدل¬سازی کامل این مسئله، معادلات به هم مرتبط ناویر-استوکس، ارنست-پلانک ، پواسان-بولتزمن و معادله غلظت به ترتیب برای حرکت سیال، بارهای الکتریکی، توزیع میدان الکتریکی و غلظت حل می¬شوند. حل عددی این معادلات برای ریزمجراهای با زتاپتانسیل غیریکنواخت پیچیده و دشوار است. به همین دلیل مدل¬های ساده و تقریبی مانند مدل هلمهولتز-اسمولوکوفسکی نیز برای حل این جریان¬ها پیشنهاد شده است که بیشتر برای ریزمجراهای با خواص همگن معتبر هستند. اعتبار مدل هلمهولتز-اسمولوکوفسکی برای پیش¬بینی میدان¬های جریان دوبعدی به خوبی ارزیابی شده اما دقت آن برای میدان غلظت و راندمان اختلاط کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله اختلاط ناشی از جریان الکترواسموتیک درون ریزمجرای ناهمگن با استفاده از معادلات ارنست-پلانک و نیز با استفاده از مدل تقریبی هلمهولتز-اسمولوکوفسکی به دست آمده و دقت مدل تقریبی هلمهولتز-اسمولوکوفسکی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. مقایسه نتایج دو مدل نشان می¬دهد که در شرایط مناسب مدل تقریبی می¬تواند با دقت قابل قبولی راندمان اختلاط را در طول ریزمخلوط¬گر پیش¬بینی نماید.

کلمات کلیدی

, اختلاط, ریزمخلوط گر, معادلات ارنست-پلانک, جریان الکترواسموتیک, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049468,
author = {جماعتی, جعفر and فراهی نیا, علی رضا and نیازمند, حمید},
title = {بررسی اختلاط در ریزمخلوط¬گرهای الکترواسموتیکی با حل معادلات ارنست-پلانک},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {4},
month = {July},
issn = {****-0011},
pages = {203--213},
numpages = {10},
keywords = {اختلاط، ریزمخلوط گر، معادلات ارنست-پلانک، جریان الکترواسموتیک، مدل هلمهولتز-اسمولوکوفسکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اختلاط در ریزمخلوط¬گرهای الکترواسموتیکی با حل معادلات ارنست-پلانک
%A جماعتی, جعفر
%A فراهی نیا, علی رضا
%A نیازمند, حمید
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]