اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار , 2015-10-07

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل زینتی چند گونه پیاز وحشی (Allium spp.) بومی خراسان با رویکرد کاشت در فضای سبز شهری )

نویسندگان: لیلا سمیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلیوم جنس بزرگی از گیاهان خانواده آماریلیداسه را تشکیل می دهد و در این جنس گیاهان زینتی بسیاری وجود دارند که از نظر اقتصادی با ارزش مجسوب می شود. این پژوهش به منظور بررسی سازگاری گونه های پیاز وحشی بومی خراسان به شرایط کشت شده و ارزیابی پتانسیل زینتی آن به منظور استفاده در فضای سبز انجام گردید. پیاز گونه های آلیوم طی دو سال متوالی از مناطق مختلف استان های خراسان جمع آوری گردید و سپس در 23 آبان سال 1391 در زمین اصلی در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کاشته شد. پس از استقرار گونه ها کلیه مراحل فنولوژیکی و مورفولوژیکی در طی مراحل مختلف رشدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از صفات مورفولوژیکی نشان داد که تنوع در خو رملاحظه ای میان صفات مطالعه شده شامل طول ساقه گل، تعدا برگ، قطر گل آذین و غیره در بین گونه های مورد بررسی وجود داشت که امکان گزینش گیاهانی با صفات مطلوب را فراهم می کند. بررسی فنولوژیکی نشان داد زمان شروع و خاتمه مراحل فنولوژیکی برای گونه های آلیوم مورد بررسی متفاوت می باشد و طول دوره فنولوژی بین 204 تا 240 روز متفاوت بود. به طور کلی با توجه به نتایج این پژوهش که بر روی کشت و کار و سازگاری رشد گونه ها در شرایط آب و هوایی مشهد و ارزیابی فاکتورهای زینتی ( طول دوره گلدهی، قطر گل آذین، ارتفاع ساقه گلدهنده ) انجام شد، مشخص شد که این گونه ها حساسیت به آفت خاصی نداشته اند و همچنین به خاطر داشتن زیبایی های بالقوه و تنوع موجود در صفات این گونه ها و استفاده های متعدد این گونه ها به نظر می رسد که این گونه های مورد بررسی با پتانسیل بالا جهت کشت و کار برای استفاده به عنوان گیاه زینتی بومی و مقاوم به شرایط نامساعد در فضای سبز می باشد.

کلمات کلیدی

, آلیوم, بومی, گیاهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050008,
author = {سمیعی, لیلا},
title = {ارزیابی پتانسیل زینتی چند گونه پیاز وحشی (Allium spp.) بومی خراسان با رویکرد کاشت در فضای سبز شهری},
booktitle = {اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {الکترونیکی, ايران},
keywords = {آلیوم، بومی، گیاهان زینتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پتانسیل زینتی چند گونه پیاز وحشی (Allium spp.) بومی خراسان با رویکرد کاشت در فضای سبز شهری
%A سمیعی, لیلا
%J اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
%D 2015

[Download]