مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (10), شماره (1), سال (1999-6) , صفحات (78-111)

عنوان : ( بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی استان خراسان و ارائه پیشنهادهایی بر پایه استاندارهای موجود )

نویسندگان: پروانه مدیرامانی , فرزانه فرجامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به اهمیت کتابخانهء آموزشگاهی به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین مراکز یادگیری، پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسی وضعیت موجود این کتابخانه‌ها در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی،و دبیرستان در سال تحصیلی‌75-1376 در استان خراسان انجام،و اطلاعات 3591 کتابخانهء آموزشگاهی جمع‌آوری گردید.باتوجه به تعاریف و مشخصاتی که در این پژوخش برای‌ کتابخانه‌های آموزشگاهی در نظر گرفته شد،تنها 321 آموزشگاه به تعداد کل کتابخانه‌ها.اجد شرایط شناخته شدند.اطلاعات این کتابخانه‌ها دربارهء تعداد مجموعه،وضع سازماندهی،تعداد کارکنان،و تعداد اعضا مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد،و در انتها پیشنهادهایی بر پایه‌ استانداردهای موجود به منظور بهینه‌سازی کتابخانه‌های آموزشگاهی ارائه می‌شود.

کلمات کلیدی

, کتابخانه های آموزشگاهی, استان خراسان, کتابخانه ها, آموزشگاهی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050422,
author = {پروانه مدیرامانی and فرجامی, فرزانه},
title = {بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی استان خراسان و ارائه پیشنهادهایی بر پایه استاندارهای موجود},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {1999},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {2252-0503},
pages = {78--111},
numpages = {33},
keywords = {کتابخانه های آموزشگاهی- استان خراسان- کتابخانه ها- آموزشگاهی - استاندارها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی استان خراسان و ارائه پیشنهادهایی بر پایه استاندارهای موجود
%A پروانه مدیرامانی
%A فرجامی, فرزانه
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 1999

[Download]