تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (14), شماره (14), سال (2003-1) , صفحات (13-13)

عنوان : ( گروههای بحث الکترونیکی در زمینه آموزش و تدریس )

نویسندگان: فرزانه فرجامی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی گروههای بحث الکترونیکی در زمینه آموزش و تدریس به منظور آشنایی با جدیدترین اطلاعات و نظریه ها و تجربه ها

کلمات کلیدی

, گروههای بحث الکترونیکی, تبادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050432,
author = {فرجامی, فرزانه},
title = {گروههای بحث الکترونیکی در زمینه آموزش و تدریس},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2003},
volume = {14},
number = {14},
month = {January},
issn = {1684-7989},
pages = {13--13},
numpages = {0},
keywords = {گروههای بحث الکترونیکی- تبادل افکار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گروههای بحث الکترونیکی در زمینه آموزش و تدریس
%A فرجامی, فرزانه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2003

[Download]