تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (15), شماره (15), سال (2003-3) , صفحات (8-9)

عنوان : ( دستیابی به بورسها و پیشنهاد طرحهای پژوهشی در اینترنت )

نویسندگان: فرزانه فرجامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی سازمانها و موسسات تحقیقاتی اعطا کننده بورس در اینترنت

کلمات کلیدی

, بورس , طرحهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050433,
author = {فرجامی, فرزانه},
title = {دستیابی به بورسها و پیشنهاد طرحهای پژوهشی در اینترنت},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2003},
volume = {15},
number = {15},
month = {March},
issn = {1684-7989},
pages = {8--9},
numpages = {1},
keywords = {بورس - طرحهای پژوهشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دستیابی به بورسها و پیشنهاد طرحهای پژوهشی در اینترنت
%A فرجامی, فرزانه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2003

[Download]