تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (30), شماره (30), سال (2009-7) , صفحات (5-6)

عنوان : ( onenote شاهکار بزرگ مایکروسافت )

نویسندگان: فرزانه فرجامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی نرم افزار onenote به منظور مدیریت اطلاعات پروژه و طبقه بندی یادداشتها

کلمات کلیدی

, وان نوت ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050435,
author = {فرجامی, فرزانه},
title = {onenote شاهکار بزرگ مایکروسافت},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2009},
volume = {30},
number = {30},
month = {July},
issn = {1684-7989},
pages = {5--6},
numpages = {1},
keywords = {وان نوت - onenote},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T onenote شاهکار بزرگ مایکروسافت
%A فرجامی, فرزانه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2009

[Download]