تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (26), شماره (26), سال (2007-10) , صفحات (16-18)

عنوان : ( معرفی "سیستمهای پرسش و پاسخ" در اینترنت )

نویسندگان: فرزانه فرجامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی سایتهای پرسش و پاسخ به زبان طبیعی و محاوره ای

کلمات کلیدی

سیستمهای پرسش و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050436,
author = {فرجامی, فرزانه},
title = {معرفی "سیستمهای پرسش و پاسخ" در اینترنت},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2007},
volume = {26},
number = {26},
month = {October},
issn = {1684-7989},
pages = {16--18},
numpages = {2},
keywords = {سیستمهای پرسش و پاسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی "سیستمهای پرسش و پاسخ" در اینترنت
%A فرجامی, فرزانه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2007

[Download]