تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (18), شماره (18), سال (2004-9) , صفحات (4-5)

عنوان : ( سواد اطلاعاتی: مفاهیم و استانداردها )

نویسندگان: فرزانه فرجامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انجام امور بازیابی اطلاعات در محیط اینترنتی با استفاده از سواد اطلاعاتی

کلمات کلیدی

, سواد اطلاعاتی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050438,
author = {فرجامی, فرزانه},
title = {سواد اطلاعاتی: مفاهیم و استانداردها},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2004},
volume = {18},
number = {18},
month = {September},
issn = {1684-7989},
pages = {4--5},
numpages = {1},
keywords = {سواد اطلاعاتی - literacy},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سواد اطلاعاتی: مفاهیم و استانداردها
%A فرجامی, فرزانه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2004

[Download]